/ Aktuellt / Äldre inlägg
Normal | Mobilanpassad | Utskriftsvänlig sida

Äldre inlägg

På denna sida sparas äldre inlägg från Aktuellt-sidan. Här finns bara "gamla nyheter" med andra ord. Tanken är att det ska vara möjligt att gå tillbaka och se vad som har publicerats tidigare, men att den ordinarie Aktuellt-sidan inte ska bli stor och trögladdad. Därför flyttas äldre nyheter succesivt över till denna sida.

Tillbaka till den ordinarie Aktuellt-sidan >>

Gott nytt år!

(uppdaterad 2021-12-31)

Gott nytt år önskar vi er alla!

Gott nytt år!

Eluppgraderingen av garagen ytterligare försenad

(uppdaterad 2021-12-07)

Ansökan för statligt bidrag hanteras fortfarande hos Naturvårdsverket. Fortsatt uppföljning och påtryckning pågår från föreningens sida för att påskynda detta. Naturvårdsverket håller nu på att ta fram ett kompletterande frågeunderlag, där samfälligheten får garantera att vi inte är ett affärsdrivande företag, vilket kan ge oss möjlighet att få ytterligare 70 000 kr i bidrag utöver vad tidigare angivits. Detta skulle innebära ett fullt bidrag på 15 000 kr/garage (det innebär alltså att vi har möjlighet att få 70 000 kr mer än de 2 miljoner kronor där övre gränsen för bidraget normalt ligger).

Vår entreprenör Vattenfall är nu uppbokad på andra uppdrag en bit in på 2022, så utbyggnaden kommer sannolikt inte igång förrän tidigast framåt senvinter/vår 2022.

Vakanta uppdrag inom samfälligheten

(uppdaterad 2021-10-31)

Samfälligheten saknar fortfarande personer som kan hjälpa till med följande uppgifter:

Information angående uppgradering av elen i garagen

(uppdaterad 2021-09-26)

Projektet med uppgradering av elen i garagen är försenat beroende på att vi ännu inte fått vår ansökan om statsbidrag beviljad, på grund av lång handläggningstid hos Naturvårdsverket. Vi ser ingen anledning att tro att vår ansökan inte kommer att beviljas, men vi måste ändå invänta det formella beskedet innan vi kan påbörja arbetet.

Vi hoppas och tror att ett beslut kommer inom några veckor, varefter arbetet kan att inledas. Tidplanen kommer att läggas ut på hemsidan så snart planeringen är fastställd.

Cirka en vecka innan arbetet påbörjas kommer vi, genom anslag på garagen, uppmärksamma innehavarna om de åtgärder som måste vidtas för att bereda entreprenören tillgång till garagen (se också skriftlig information som tidigare lämnats till samtliga boenden inom området). Frågor skickas till samfällighetens ordförande (se kontaktuppgifter på kontaktsidan).

Justerat protokoll från extra föreningsstämman om elbilsladdning

(uppdaterad 2021-07-06)

Det justerade protokollet från föreningsstämman angående elbilsladdning som hölls 8/6, ajournerades för omröstning och återupptogs 15/6, finns nu tillgängligt på protokollsidan.

Resultat från extra föreningsstämman om elbilsladdning

(uppdaterad 2021-06-15)

Resultatet av stämmans omröstning bifaller förslaget att, under förutsättning att statsbidrag erhålls:

108 av de 139 röstberättigade röstade, varav:

Presentation

Styrelsen kommer nu omgående att söka bidrag för projektet hos Naturvårdsverket.

Preliminärt protokoll från extra föreningsstämman om elbilsladdning

(uppdaterad 2021-06-11)

Ett preliminärt protokoll från föreningsstämman som hölls på stora lekplatsen i tisdags kväll finns nu tillgängligt på protokollsidan. Röstningen avslutas på söndag 13/6.

Stämman återupptas, på stora lekplatsen, den 15/6 kl 18:30 då resultatet av röstningen kommer att redovisas och fastställas.

Extra föreningsstämma genomförd - röstning pågår nu till söndag

(uppdaterad 2021-06-08)

Vi tackar för den goda uppslutningen vid kvällens extrastämma och riktar ett särskilt tack till arbetsgruppen som utfört ett gediget arbete med att förbereda förslaget och upphandlingen som vi nu alla får ta ställning till.

Stämman är nu ajournerad och röstning går till enligt anvisningarna i kallelsen till stämman, se inlägg nedan från 22/5. Stämman avgör genom majoritetsbeslut, d.v.s. det förslag som får flest röster (ja/nej) gäller för samtliga medlemmar. En utebliven röst är därmed en röst på majoriteten, så se till att ni gör er röst hörd!

Röstning pågår fram till söndag 13/6 och redovisas tisdagen den 15/6, återigen vid stora lekplatsen kl 18:30. Efter mötet kommer resultatet även att läggas ut här på hemsidan.

För er som ännu inte tagit ställning påminner vi om att det finns många bra frågor att ta del av under Frågor & Svar.

Presentation Presentation Effektillgänglighet Presentation

Klicka på bilderna ovan för att visa dem i full storlek.

Stöld i garage

(uppdaterad 2021-05-27)

Under gårdagen stals vinterdäck ur ett garage på Långgatan. Kontrollera gärna era garage och polisanmäl om ni blivit av med något.

Frågor inför extrastämman

(uppdaterad 2021-05-24)

I den takt det inkommer skriftliga frågor inför extrastämman, om uppgradering av elnät och installation av laddboxar, lägger vi ut svaren på dessa under Frågor & Svar.

Frågor skickas till föreningens ordförande på mailadressen ordförande.

Extra föreningsstämma 8:e juni

(uppdaterad 2021-05-22)

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma för att besluta om uppgradering av elnät och installation av laddboxar i villaägarnas garage.

Stämman kommer att inledas tisdagen den 8 juni kl 18:30 för information och presentation av beslutsunderlag. Stämman ajourneras därefter, för att genomföra omröstning via skriftlig enkät.

Ett majoritetsbeslut för förslaget innebär att samtliga villaägare delar på installationskostnaderna, som efter statligt bidrag innebär en extra uttaxering på upp till 20 000 kr per villaägare.

Stämman är tänkt att ske fysiskt utomhus vid stora lekplatsen, men kan komma att skifta till en digital stämma om så krävs med tanke på rådande pandemi och restriktioner eller otjänlig väderlek. Information om detta kommer i så fall att läggas upp här på hemsidan.

Stämman återupptas igen tisdagen den 15 juni kl 18:30, där resultatet av omröstningen fastställs och offentliggörs.

Se kallelse och föredragningslista samt bilagor nedan (delas även ut i villaägarnas brevlådor):

/ Styrelsen, 2021-05-22

Protokoll från konstituerande styrelsemöte

(uppdaterad 2021-05-20)

Nu finns protokollet från det konstituerande styrelsemötet som hölls direkt efter avslutningen av den ordinarie stämman 2021-05-11 på protokollsidan.

Protokoll från den årliga föreningsstämman

(uppdaterad 2021-05-20)

Protokollet från den årliga föreningsstämman, med resultatet från den skriftliga omröstningen, finns nu på protokollsidan.

Beslutsenkät och preliminärt protokoll från föreningsstämman

(uppdaterad 2021-05-03)

Ett preliminärt protokoll från föreningsstämman som hölls i torsdags kväll finns nu tillgängligt på protokollsidan. Vi väljer att lägga ut det redan nu, trots att det ännu inte blivit ordentligt justerat, så att även de som inte närvarade vid mötet kan ta del av vad som presenterades och diskuterades innan ni röstar.

Alla medlemmar har fått en beslutsenkät i sina brevlådor, som vi uppmanar er att ta del av och att rösta genom att följa anvisningarna. Vi hoppas att ni gör er röst hörd och hjälper föreningen att på detta sätt genomföra en Coronasäker stämma.

Stämman återupptas, i digital form, den 11/5 kl 18:30 då resultatet av röstningen kommer att redovisas och fastställas. Samma möteslänk som till första mötet gäller även för detta möte och den finns i dokumentet "Kallelse och föredragningslista" bland bilagorna till föreningsstämman nedan.

/ Styrelsen, 2021-05-03

Konstituerande styrelsemöte

(uppdaterad 2021-04-26)

Konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i direkt anslutning till stämmans återupptagande den 11/5. Vänligen notera att detta har ändrats sedan protokollet från föregående styrelsemöte skrevs, då vi behöver få den nya styrelsen konstituerad så snart som möjligt.

Föreningens ordförande avgår

(uppdaterad 2021-04-26)

Föreningens ordförande Gabor Lorant meddelade idag att han avgår på egen begäran, med omedelbar verkan. Vice ordförande Kristian Gjessing blir därmed tillförordnad ordförande, till dess att en ny ordförande väljs vid föreningsstämman.

Vi tackar Gabor för hans insatser i styrelsen under tre år, varav de senaste två som ordförande i föreningen.

Välkomna på föreningsstämma 29:e april

(uppdaterad 2021-04-11)

I år kommer föreningsstämman ske digitalt på distans med hänseende till Covid-19, rådande smittorisk, rekommendationer och restriktioner. Kallelsen till stämman delas ut i brevlådorna och återfinns även nedan.

Stämman kommer att inledas den 29/4 kl 18:30 där information och beslutsunderlag presenteras. Stämman ajourneras därefter, för att genomföra omröstning av beslut via skriftlig enkät.

Stämman återupptas därefter igen den 11/5 kl 18:30, där resultatet av beslutsomröstningarna fastställs och offentliggörs. Se bifogade dokument med mer information.

Se information om stämman, kallelse och föredragningslista med bilagor nedan:

/ Styrelsen, 2021-04-11

Föreningsstämma

(uppdaterad 2021-03-30)

Föreningsstämman kommer i år att hållas i digital form. Mötet kommer dock att ajourneras efter att all information getts, för att beslutsomröstning ska kunna ske skriftligen, innan mötes återupptas igen.

Preliminärt datum för stämmans inledning är torsdagen den 29/4, för att återupptas igen tisdagen den 11/5 efter insamlande av skriftliga röster. Mer information kommer framöver.

Garageregler

(uppdaterad 2021-03-30)

Besiktning av våra garage har genomförts. En del garage gick dock inte att komma in i med huvudnyckeln. De boende som berörs kommer att få en lapp i brevlådan med instruktioner och kontaktuppgifter för att tillhandahålla tillträde till sitt garage för besiktning.

Några garage innehöll föremål, installationer eller verksamhet som inte är förenliga med föreningens regler. Ni som berörs här kommer att meddelas skriftligen och få en viss tid på er att återställa garaget i tillåtet skick. I annat fall kommer samfälligheten att göra det åt er och debitera er för arbetet. Reglerna finns att läsa på sidan om samfällighetens Trafik- och ordningsregler.

Vi listar garagereglerna här också för säkerhets skull:

För AB Stångå­stadens och dess hyres­gäster gäller de regler som finns i gällande hyres­avtal.

För småhus­ägarna gäller i princip samma ordnings­regler, men på grund av småhus­ägarens delägande i samfälligheten får dessa regler följande tillämpning:

 1. Småhus­ägaren är ansvarig för all skada på garage och på däri förvarade fordon med tillbehör och reserv­delar om denna skada uppstått genom hans vållande eller någon som gått hans ärenden.
 2. Samfällighets­föreningen är inte ersättnings­skyldig för eventuell uppkommen skada på småhus­ägarens fordon med tillbehör och reserv­delar eller för stöld därav.
 3. Verkstads­arbeten eller större reparationer får inte utföras i garaget, ej heller biltvätt. Garage­port skall hållas stängd när garaget lämnas.
 4. Förbättring av garage, exempelvis uppsättning av isolering, innerväggar-tak, el­installationer etc får inte utföras utan att först inhämta styrelsens godkännande. Detta på grund av brand­försäkrings­villkor.
 5. Endast anslutning av motor­värmare (s k dopp­värmare) är tillåten. Styrelsen kan om särskilda skäl föreligger tillåta större el­installation. Elnäten är av kostnads­skäl inte dimensionerade för stor el­förbrukning.

Information från arbetsgruppen för uppgradering av el i garage och P-platser

(uppdaterad 2021-03-14)

Se lägesrapport från arbetsgruppen i länken nedan.

Information från arbetsgruppen för uppgradering av el i garage och P-platser (PDF)

Stångåstadens grovsopscontainrar

(uppdaterad 2021-03-01)

Stångåstaden ställer då och då ut grovsopsontainrar i området, för att avlasta sina soprum och som en service till sina hyresgäster som har svårt att frakta sitt grovavfall till återvinningscentralen.

Vänligen observera och respektera att dessa containrar är fullt finansierade av Stångåstaden och därmed endast får nyttjas av Stångåstadens hyresgäster.

Besiktning av elinstallationer och belysning på alla garage inom samfälligheten Vidingsjö IX

(uppdaterad 2021-02-23)

Våra elinstallationer i och utanpå garagen är nu ca 45 år gamla. Som förberedelse för en eventuell uppgradering av elen i garagen och en eventuell uppsättning av laddstolpar, för möjlighet till laddning av elbilar, måste elinstallationerna i garagen besiktigas.

En elektriker kommer att öppna samtliga garage med en huvudnyckel. Elektrikern kommer att rapportera till samfällighetens styrelse om upptäckta trasiga lampor, ledningar och kontakter. Även felaktiga installationer och felaktigt användande av garagen kommer att rapporteras.

Besiktningen kommer att genomföras under de närmaste veckorna. Respektive garageägare kommer inte bli kontaktad före besiktningen.

Kontaktperson för samfällighetens styrelse är Kristin Ljungemyr, se kontaktinformation på kontaktsidan.

Vandalisering på tomt

(uppdaterad 2021-02-10)

En hyresegäst på Grengatan fick blomlådor och brevlåda vandaliserade natten till den 10/2. En mörkklädd person sågs avlägsna sig ifrån platsen i samband med detta.

Uppmärksammar ni ett pågående brott, ring 112 för att larma polisen. Uptäcker ni skadegörelse eller stöld i efterhand, ring 114 14 och polisanmäl, oavsett värdet på det som stulits eller förstörts, så att polisen uppmärksammas på detta.

Nattens intrång och stölder

(uppdaterad 2021-01-14)

Ett tiotal hushåll inom samfälligheten har hört av sig till styrelsen med rapporter om fotspår i snön inne på tomter från natten till torsdag 14/1 och stulen egendom såsom en cykelvagn och diverse trädgårdsprydnader. Polisen är informerad. Fortsätt att hålla utkik och rapportera händelser, både till polisen och oss.

Vi har fått förfrågan om vi inte kan ordna en sms-lista till alla i området så att vi kan larma varandra effektivt. Det har vi inte för avsikt att göra, utan hänvisar istället exempelvis till Facebookgruppen Grannsamverkan Vidingsjö för detta.

Misstänkt person har observerats inne på tomter under natten

(uppdaterad 2021-01-14)

En person har setts röra sig mellan tomter på Långgatan 131-157 inatt kl 03:40. Personen färdades vidare på cykel med täckt cykelkärra, vilken även senare observerades utanför en annan tomt. Polisen larmades, men personen han avlägsna sig från platsen.

Kontrollera om ni saknar något av värde på era tomter och polisanmäl i så fall. Fortsätt att hålla utkik i området.

EDIT: Efter att nyheten lagts upp har fler personer hört av sig och meddelat att de haft besök på tomten under natten (färska fotspår i snön) och cykelvagnen som sågs var förmodligen stöldgods från en boende som blivit av med en sådan i natt.

Stöld från tomt

(uppdaterad 2021-01-10)

En stöld har skett på tomten till Grengatan 117, där en större gasoltub till en gasolgrill försvunnit någon gång under helgen.

Garageansvarig och fler personer till valberedningen sökes

(uppdaterad 2020-12-19)

Föreningen har för närvarande ingen garageansvarig och vi söker däför någon som kan åta sig denna uppgift. Ansvaret innebär att man sköter lättare underhåll av garagen, såsom smörjning av portar. Det ingår även att avtala tid för årligt underhåll av våra avfuktninsanläggningar och släppa in serviceteknikerna i garagen etc. Ersättning utgår, se arvoden.

Stämman lyckades inte tillsätta en komplett valberedning. Helst vill vi ha tre personer i valberedningen, med representanter från både villaägare och hyresgäster. Just nu har vi Roland Frid i valberedningen och han behöver assistans av flera som kan hjälpa till att säkerställa att vi lyckas tillsätta en styrelse även nästa år.

Hör av er till någon i styrelsen eller valberednigen om ni kan tänka er att hjälpa till med något av dessa uppdrag. Kontaktinformation finns på kontaktsidan.

Protokoll från styrelsemöte 2020-12-08

(uppdaterad 2020-12-19)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2020-12-08 på protokollsidan.

Information från elbilsgruppen

(uppdaterad 2020-12-13)

Elgbilsgruppen har uppdragits av styrelsen att bereda beslutsunderlag för en eventuell utbyggnad av kapaciteten för laddning av elbilar. I dokumentet nedan informerar gruppen om aktuell status för arbetet.

Information från elbilsgruppen, 2020-12-12 (PDF)

God Jul!

(uppdaterad 2020-12-13)

God Jul.

Gårdsrenovering

(uppdaterad 2020-11-16)

Renoveringen av tre gårdar är nu upphandlad och arbetet beräknas komma igång den 23:e november och pågå i ca fyra veckor.

De berörda gårdarna är:

Protokoll från föreningsstämman 2020-09-17

(uppdaterad 2020-10-01)

Nu finns protokollet från föreningsstämman som hölls 2020-09-17 på protokollsidan.

Uppdaterad balans- och resultaträkning

(uppdaterad 2020-09-15)

Efter att våra revisorer påpekat ett fel i balans- och resultaträkningen har detta nu åtgärdats av vår kassör. De felaktiga versionerna har bytts ut mot de rättade, se bilagorna till stämman nedan.

Välkomna på föreningsstämma 17:e september

(uppdaterad 2020-09-15)

Den årliga föreningsstämman hålls torsdagen den 17:e september, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

På grund av coronasituationen är det denna gång möjligt att delta antingen på plats eller via Skype. Föranmälan kommer dock att krävas, oavsett hur ni önskar delta. Detta för att vi ska kunna garantera att stämman kan genomföras säkert och korrekt.

Det är viktigt att ni tar del av informationen i dokumentet nedan, vilket även har delats ut med kallelsen i era brevlådor. Där framgår även hur föranmälan görs:

Se kallelse och föredragningslista med bilagor nedan.

/ Styrelsen, 2020-09-02

Dialog angående motion om "Uppgradering av elnät samt installation av laddare för elbil"

(uppdaterad 2020-09-07)

En skrivelse med kommentarer till informationen i motionen om "Uppgradering av elnät samt installation av laddare för elbil" har inkommit till styrelsen. Denna skrivelse, samt arbetsgruppens bemötande av denna, publiceras nedan i lösenordsskyddade dokument. Likaså två mailväxlingar mellan medlemmar i föreningen och kommunlantmäteriet, vilka hänvisas till i skrivelsen. Dessa texter publiceras här i lösenordsskyddade dokument, med tillstånd från de inblandade medlemmarna.

Anmälan till föreningsstämman 17:e september

(uppdaterad 2020-09-04)

Mailadressen för att föranmäla sig till föreningsstämman blev dessvärre fel i infor­mat­ions­doku­mentet i föregående inlägg. Detta har nu rättats till och dokumentet uppdaterats med rätt adress. Mailadressen ska vara sekreterare och inget annat. Se mer information i dokumentet "Viktig information om genomförandet av föreningssstämman 2020" nedan.

Dessutom hade de lösenordsskyddade dokumenten skapats på ett sådant sätt så att de inte gick att skriva ut. Även detta har nu korrigerats.

Enkät om laddning av elbilar

(uppdaterad 2020-07-18)

Elbilsgruppen påminner om enkäten som skickades ut för några veckor sedan, angående önskemål om laddning av elbilar i garage eller via laddstolpar. Se till att göra er röst hörd och lämna in den enligt anvisningarna.

Nu målas staketen på Grengatan

(uppdaterad 2020-07-18)

Våra sommarjobbare Vera, Klara, Sandra, Axel och Erik är i gång med att måla samfällighetens staket på Grengatan. Både arbetstempot och stämningen verkar bra. Bilägare på Grengatan får gärna tänka på att lämna minst 1 meter utrymme mellan bilen och staketet, så att ungdomarna kommer åt med målarpenseln.

Staketmålning

Sommarjobb

(uppdaterad 2020-07-04)

Samfälligheten ska måla staketen vid våra parkeringar på Grengatan. Till detta söker vi 1-2 personer som kan göra jobbet, helst under v 29-30. Inte alla delar av staketen skal målas, det är därför viktigt att du/ni samarbetar med berörda fastighetsägare. Annat lämpligt arbete kan tillkomma.

Anställningen är en timanställning och arbetstiden styrs bland annat av vädret (underlaget måste vara torrt). Samfälligheten köper färg och övrig utrustning inkl skyddsglasögon och handskar (obligatorisk att använda). Upplärning och handledning ges. Lön enligt avtal.

Intresserad? Maila din ansökan snarast till Kristian Gjessing, Kristian Gjessing

Stångåstadens grovsopscontainrar

(uppdaterad 2020-06-23)

Till helgen kommer Stångåstaden att ställa ut två grovsopsontainrar i området.

Vänligen observera och respektera att dessa är fullt finansierade av Stångåstaden och endast får nyttjas av Stångåstadens hyresgäster.

OBS!! Farligt avfall som spillolja, lösningsmedel, färgspill, färgburkar, bekämpningsmedel, frityrolja samt all elektronik ska lämnas till kommunens återvinningsstation och FÅR INTE slängas i grovsopscontainrar.

Uppskjuten stämma och frivillig förskottsinbetalning

(uppdaterad 2020-04-27)

Liksom många andra föreningar har styrelsen beslutat att årets föreningsstämma skjuts upp till efter sommaren. Stadgarna förordar att stämman ska hållas i april, men under rådande extraordinära omständigheter med Covid-19 och Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att hålla smittspridningen nere, så väljer styrelsen att frångå detta. Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för detta.

Nytt preliminärt datum för stämman är torsdagen den 27:e augusti. Kallelse kommer som vanligt att gå ut senast två veckor innan stämman.

Styrelsen kommer be om en frivillig förskottsinbetalning av villaägarna under våren i väntan på stämman då den totala summan för 2020 fastställs. Den frivilliga förskottsinbetalningen kommer ligga på 2 900 kr, dvs samma som tidigare år. Avier kommer att delas ut till villaägarna. Att styrelsen väljer att be om en frivillig inbetalning trots att stämman ännu inte hållits beror på att vi vill kunna fortsätta med tex gårdsrenoveringarna. Denna inbetalning dras givetvis från den summa som stämman sedan beslutar för 2020. De som väljer att inte betala in den frivilliga förskottsinbetalningen kommer i stället få betala hela summan efter att stämman har hållits.

Trevlig sommar!

/Styrelsen

Eldning

(uppdaterad 2020-04-11)

Styrelsen har fått flera frågor om vad det är för regler som gäller för eldning på egen tomt. Samfälligheten har inga särskilda regler för detta, utan det är kommunens regler som gäller.

Kommunen avråder generellt sett från att elda utomhus. Om man ändå eldar måste man visa hänsyn, då man inte får orsaka olägenhet för någon annan. Om skada uppstår till följd av eldningen är man personligen ansvarig.

Protokoll från styrelsemöte 2020-03-24

(uppdaterad 2020-04-02)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2020-03-24 på protokollsidan.

Stämman skjuts upp till efter sommaren

(uppdaterad 2020-04-23)

Liksom många andra föreningar har styrelsen nu beslutat att årets föreningsstämma skjuts upp till efter sommaren. Stadgarna förordar att stämman ska hållas i april, men under rådande extraordinära omständigheter med Covid-19 och Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att hålla smittspridningen nere, så väljer styrelsen att frångå detta. Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för detta.

Nytt preliminärt datum för stämman är torsdagen den 27:e augusti. Kallelse kommer som vanligt att gå ut senast två veckor innan stämman.

Har ni frågor eller funderingar kring detta är ni som alltid välkomna att höra av er till oss i styrelsen.

Osäkert om stämman kan hållas i april

(uppdaterad 2020-03-17)

Det är i nuläget osäkert om den årliga föreningsstämman kan hållas i april såsom planerat. Stämman ska enligt föreningens stadgar hållas under april månad och är planerad till tis­dagen den 28:e april.

Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens direktiv och om direktiven anger att möten av denna storlek bör undvikas, så skjuter vi upp stämman tills klartecken ges.

Protokoll från styrelsemöte 2020-03-10

(uppdaterad 2020-03-17)

Nu finns protokollet från det extrainsatta styrelsemötet som hölls 2020-03-10 på protokollsidan.

Protokoll från styrelsemöte 2020-02-25

(uppdaterad 2020-03-08)

Nu finns protokollet och en uppdaterad aktivitetslista från styrelsemötet som hölls 2020-02-25 på protokollsidan.

Föreningsstämma 28:e april

(uppdaterad 2020-03-08)

Den årliga föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 28:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

Sekreterare sökes

(uppdaterad 2020-03-02)

Då samfällighetens sekreterare Hanna Sundin bestämt sig för att avgå ur styrelsen vid stämman i april, så söker samfälligheten nu en ny sekreterare.

Kontakta valberedningen om du kan tänka dig att ställa upp, eller vill veta mer om vad uppdraget handlar om. Se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

Nästa styrelsemöte 10:e mars

(uppdaterad 2020-03-08)

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 10:e mars kl 19:00, i samfällighetens möteslokal på Grengatan. Observera att mötet alltså börjar 30 minuter senare än normalt denna gång.

Vid detta möte fokuserar vi på föreningens ekonomi och förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Underhållssopning av parkeringsplatser

(uppdaterad 2019-10-20)

Green kommer att utföra underhållssopning av våra parkeringsplatser den 23-24 oktober. Om ni har bilen hemma den dag ni berörs, ställ den i garaget eller nyttja gästparkering på den gata som inte sopas samma dag.

Parkeringarna på Långgatan sopas onsdagen den 23:e oktober.

Parkeringarna på Grengatan sopas torsdagen den 24:e oktober.

Gräsklippning på kommunens mark

(uppdaterad 2019-06-15)

Kommunen har denna försommar låtit gräset växa upp på en stor del av de gräsytor som tidigare klippts, vilket tydligt märkts av i vårt område. Kommunen kallar detta för en gräsinventering vilket beskrivs på kommunens hemsida, se länkar nedan:

Informera gärna kommunen om gräsytor i er närhet som används och som ni önskar få klippta, då kommunen säger sig ta hänsyn till "sociala värden" när de avgör vilken mark som ska bli permanent ängsmark.

Nedanstående länk går till kommunens kontaktsida, där synpunkter kan lämnas genom att fylla i ett formulär. Klicka på länken "@ Skicka e-post till Kontakt Linköping":

Sommarjobb

(uppdaterad 2019-06-15)

Lekhuset vid stora lekplatsen behöver målas. Styrelsen har för avsikt att ta in en sommarjobbare för att utföra detta jobb.

Intresserade tar kontakt med grönområdesansvarig Olle Nylin, se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

Grovsopscontainrar

(uppdaterad 2019-05-09)

Enligt önskemål från boende i området kommer två grovsopscontainrar att ställas ut i området under Kristi himmelfärdshelgen, den 30/5-2/6. En container kommer att ställas i närheten av förskolan på Grengatan och en vid parkeringarna längst in på Långgatan.

Vänligen observera att det är förbjudet att slänga kemikalier och elavfall bland grovsoporna.

Planerade gårdsrenoveringar 2019

(uppdaterad 2019-05-08)

Fyra gårdar planeras att renoveras i år.

Klicka på länkarna nedan för att se skisser med planerade åtgärder:

Vid frågor, kontakta projektledare Johan Heikne på gardsrenovering

Välkomna på föreningsstämma 25:e april

(uppdaterad 2019-04-25)

Den årliga föreningsstämman hålls torsdagen den 25:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal. Se kallelse och bilagor nedan.

Kom och ta ställning till inkomna motioner och vägled styrelsen i viktiga frågor!

Garageansvarig sökes fortfarande

(uppdaterad 2019-04-11)

Samfälligheten letar fortfarande efter någon som kan ställa upp som garageansvarig, se information nedan.

Garageansvarig sökes

(uppdaterad 2019-03-10)

Samfälligheten söker en ny garageansvarig. I uppdraget ingår att sköta enklare underhåll av våra garage, som att smörja låsmekanismen i portarna och rensa hängrännorna. Det ingår även att boka service på avfuktarna som installerats i vissa garage och att vara tillgänglig med huvudnyckel till garagen.

Tjänsten är arvoderad med 6000 kr per år.

Samordning av takbyte?

(uppdaterad 2019-03-10)

Styrelsen har fått förfrågan om vi kan samordna beställningar av takbyte för boende i området. Detta ingår dock inte i styrelsens uppdrag.

Om någon boende i området är villig att agera kontaktperson och begära in offerter från olika håll, så hjälper vi dock gärna till med att förmedla information via hemsidan.

Föreningsstämma 25:e april

(uppdaterad 2019-03-03)

Den årliga föreningsstämman kommer att hållas den 25:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari.

Grönområdesansvarig sökes!

(uppdaterad 2018-11-18)

Samfällighetens grönområdesansvarig, Mikael Andersson, har avsagt sig uppdraget från årsskiftet. Samfälligheten söker därför en (eller flera) ersättare som kan axla detta ansvar. Uppdraget omfattar att hantera kommunikationen med vår grönområdesentreprenör samt att planera för och beställa åtgärder som inte ingår i det årliga skötselavtalet.

Grönområdesansvarig deltar även i planeringen av gårdsrenoveringarna, även om vi i år valde att ta in ytterligare en person som projektledare för ett antal gårdsrenoveringar, för att ha möjlighet att hantera flera gårdar. Om vi ska ha en chans att hålla uppe takten på gårdsrenoveringarna, vilket många önskar, så kommer vi att behöva fler personer som är villiga att engangera sig i dessa aktiviteter. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen eller valberedningen om ni kan tänka er att hjälpa till med, eller har funderingar kring, detta.

Cykelstölder i förråd

(uppdaterad 2018-09-19)

Flera boende i området har fått cyklar stulna ur sina förråd under den senaste veckan.

Håll ögonen öppna och ser ni något misstänkt, larma/informera polisen!

Garage och parkering

(uppdaterad 2018-07-12)

Styrelsen får ofta frågor om vad som gäller för våra parkeringar i området. Information om detta finns på vår informationssida om trafik- och ordningsregler.

Övervakningskameror

(uppdaterad 2018-07-12)

Då vi har haft en del stölder i området har vi fått frågor om vad som gäller för att sätta upp övervakningskameror. Övervakningskamera får i regel sättas upp av privatperson utan tillstånd om följande är uppfyllt:

En övervakningskamera får alltså inte riktas mot annans tomt eller allmänna ytor.

Läs mer om kameraövervakningslagen på datainspektionens webbplats.

Skrotbilen på Långgatan, uppföljning

(uppdaterad 2018-07-04)

Kort efter att föregående meddelande lagts ut, flyttades bilen från vårt område.

Skrotbilen på Långgatan

(uppdaterad 2018-07-03)

Många har hört av sig angående den bil som under en längre tid stått parkerad på Långgatans gästparkering. Samfälligheten har varit i kontakt med Dukaten och kommunen för att reda ut hur vi kan hantera den avställda skrotbilen, där ägaren inte svarar på våra kontaktförsök.

Samfälligheten kommer nu att inleda den process som krävs för att få bilen bortforslad. Det första steget blir att återigen kontakta ägaren, denna gång per rekommenderat brev för att få kommunikationen officiellt registrerad.

Sommarjobb?

(uppdaterad 2018-07-02)

Samfälligheten ska måla/fräscha upp markeringarna på våra parkeringar på Långgatan och Grengatan. Till detta söker vi 1-2 personer som kan göra jobbet, helst under v 27-28.

Anställningen är en timanställning, och arbetstiden styrs bl.a. av vädret (underlaget måste vara torrt). Samfälligheten köper färg och övrig utrustning inkl skyddsglasögon och handskar (obligatorisk att använda). Upplärning och handledning ges. Lön enligt avtal.

Intresserad? Maila snarast till info

Nästa styrelsemöte, 23:e augusti

(uppdaterad 2018-06-12)

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 23:e augusti kl 18.30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Alla boende inom samfälligheten är välkomna att delta på våra styrelsemöten.

Vårvandring 2018-05-28

(uppdaterad 2018-05-27)

Den årliga vårvandringen i området, som fick ställas in på grund av sjukdom förra måndagen, kommer istället att genomföras nu på måndag den 28/5, klockan 13.

De som önskar delta samlas utanför Grengatan 136 klockan 13.00. Främsta syftet är att utse vilka gårdar som ska renoveras härnäst.

Protokoll från stämman 2018-04-19

(uppdaterad 2018-05-14)

Nu finns protokollet från föreningsstämman som hölls 2018-04-19 på protokollsidan.

Kompletterande bilagor till stämman

(uppdaterad 2018-04-16)

Uppdaterad ekonomisk redovisning till stämman:

Föreningsstämma 2018-04-19

(uppdaterad 2018-04-03)

Samfällighetens årliga föreningsstämma hålls torsdagen den 19/4 kl 18.30, i Vidingsjöskolans matsal.

Kallelse och bilagor:

Observera att valberedningen fortfarande inte hittat någon kandidat till ordförandeposten och det finns även andra poster att tillsätta. Om du är villig att engagera dig i föreningen är du varmt välkommen att höra av dig till valberedningen eller styrelsen.

Önskemål om P-platsutbyggnad

(uppdaterad 2018-04-02)

Önskemål om att köpa P-plats inkommer då och då till styrelsen. Det finns dock inga färdiga platser att sälja, utan det kräver i så fall att ytterligare P-platser byggs ut.

I nuvarande styrelse finns ingen som är beredd att åta sig att driva ett nytt sådant projekt, vid sidan av det som redan pågår i föreningen. Men om någon vill engagera sig och leda detta projekt är ni varmt välkomna att höra av er till styrelsen.

Protokoll från styrelsemöte 2018-03-27

(uppdaterad 2018-04-02)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2018-03-27 på protokollsidan.

På samma sida återfinns även styrelsens aktivitetslista, för uppföljning av beslutade åtgärder.

Garageinbrott

(uppdaterad 2018-03-31)

Vi har tyvärr haft påhälsning av garageinbrottstjuvar på Grengatan igen.

Se till att ni inte förvarar något stöldbegärligt (förutom bilen) i garaget.

Sandupptagning

(uppdaterad 2018-03-31)

Som säkert märkts har sandupptagning i samfälligheten påbörjats.

Upptagning i år sker i två etapper varav den första nu genomförts. Etapp nummer två kommer, beroende på väderlek, att starta inom kort.

//Grönområdesansvarig

Samfälligheten söker ordförande

(uppdaterad 2018-03-11)

Då vår nuvarande styrelseordförande Kristian Gjessing avser trappa ner på sitt mångåriga engagemang inom samfälligheten söker valberedningen nu kandidater till ordförandeposten. Kristian önskar avgå som ordförande vid stämman nu i april, men kan tänka sig att sitta kvar ett år till i styrelsen, för att underlätta överlämnandet till sin efterträdare.

Då valberedningen inte hittat någon ordförandekandidat ber vi nu alla, såväl husägare som hyresgäster inom samfälligheten, att överväga om ni kan tänka er att axla detta uppdrag eller om ni har förslag på någon lämplig kandidat i er närhet. Hör i så fall av er till valberedningen, se kontaktinformaiton på kontaktsidan för förtroendevalda.

Föreningsstämma 2018-04-19

(uppdaterad 2018-02-11)

Samfällighetens årliga föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 19/4 kl 18.30, i Vidingsjöskolans matsal.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 28/2.

Trygghetsvandring

(uppdaterad 2018-01-23)

En trygghetsvandring genomförs, tillsammans med representanter från kommunen, i samfällighetens område nu på tisdag den 23:e januari, kl 17:30.

Vi samlas utanför samfällighetens möteslokal på Grengatan. Alla boende i området är välkomna att delta.

Protokoll från styrelsemöte 2018-01-18

(uppdaterad 2018-01-23)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2018-01-18 på protokollsidan.

På samma sida återfinns även styrelsens aktivitetslista, för uppföljning av beslutade åtgärder.

Trygghetsvandring

(uppdaterad 2017-12-17)

Styrelsen planerar att genomföra en trygghetsvandring i området. Preliminärt datum är tisdagen den 23:e januari, kl 17:30. Alla boende i området är välkomna att delta.

Mata inte mössen

(uppdaterad 2017-12-17)

Möss som tar sig in på vindar och innertak är ett vanligt problem i vårt område så här års. Ni som matar fåglar, tänk på att göra det på ett sätt så att smågnagarna inte kommer åt maten. Annars är risken stor att ni lockar till er skadedjur.

Varning för åldringsbrott

(uppdaterad 2017-11-27)

Under gårdagen anmäldes minst tre åldringsbrott i länet. Vid samtliga fall har det varit kvinnor som försökt lura äldre personer i deras bostäder. Brotten har skett i Finspång, Norrköping och Linghem.

Varning för bostadsinbrott

(uppdaterad 2017-10-22)

Det har skett flera inbrott i vårt närområde under de senaste veckorna. Vi påminner därför om att hålla ögonen öppna och se efter varandras hem när någon är bortrest. Ser ni något misstänkt, larma polisen på telefon 112. Vid mindre akuta tips nås polisen på telefon 11414.

Ta gärna del av grannsamverkans tips om hur vi kan motverka inbrott och annan brottslighet:

Samfällighetsföreningen söker ny kassör

(uppdaterad 2017-10-09)

Samfällighetens tidigare kassör har flyttat från området så vi behöver snarast hitta en ny kassör som ska ansvara för föreningens ekonomiska uppgifter. Arvode 13.000 kr/år.

Är du intresserad och vill ha mer information, eller vet du någon annan som skulle passa? Hör av dig till valberedningen!

     valberedning@vidingsjo9.se
     Ida Albertsson 0709-164583
     Roland Frid 0705-878182

Samfällighetsföreningen söker projektledare till gårdsrenoveringar

(uppdaterad 2017-10-09)

På föreningsstämman i våras beslutades det att öka på takten av gårdsrenoveringarna. För att klara av detta behövs ytterligare en person som i samarbete med grönområdesansvarige kan hålla i renoveringen av två gårdar. Arvode motsvarande grönområdesansvarig (12.000 kr/år) kommer att utgå.

Är du intresserad och vill ha mer information, eller vet du någon annan som skulle passa? Hör av dig till valberedningen!

     valberedning@vidingsjo9.se
     Ida Albertsson 0709-164583
     Roland Frid 0705-878182

Inbrott på Långgatan

(uppdaterad 2017-08-27)

Natten till fredagen den 25:e augusti hade vi dessvärre ett inbrott på Långgatan.

Vi påminner därför om att hålla ögonen öppna och se efter varandras hem när någon är bortrest. Ser ni något misstänkt, larma polisen på telefon 112. Vid mindre akuta tips nås polisen på telefon 114 14.

Protokoll från föreningsstämman 2017-04-18

(uppdaterad 2017-05-02)

Nu finns protokollet från föreningsstämman som hölls 2017-04-18 på protokollsidan.

Sandupptagning på gång

(uppdaterad 2017-03-27)

Nu kommer ett säkert vårtecken. Årets vintersandupptagning påbörjas!

Sandupptagningen kommer att genomföras under vecka 13-14. Boende som vill får gärna sopa ut grus (OBS endast grus och inget skräp) ifrån sina tomter och garage inför upptagningen.

Medborgarförslag om lekplats med friskvårdsdel, Åleryd

(uppdaterad 2017-03-22)

Bostadsrättsföreningen Lilla Åleryd har skrivit ett medborgarförslag till kommunen om att anlägga en lekpark med friskvårdsdel intill Åleryds ålderdomshem, där Myntgatan möter Vistvägen. De meddelar följande:

Det som behövs nu är 100 röster för detta förslag för att Linköpings kommun ska titta på det. Därför skulle vi uppskatta om ni kan sprida detta inom er förening så att de som tycker det är en bra idé kan visa det genom att rösta.

Länk till förslaget

Mvh Joel Fåk och Brf Lilla Åleryd

Inbrott i Sturefors

(uppdaterad 2017-03-15)

Trafik- och säkerhetsansvarig meddelar att inbrott skett i Sturefors i början på veckan. Inbrottet skedde hos en familj som var bortrest och enligt polisen är det rutinerade tjuvar i farten.

Håll ögonen öppna och se efter varandras hus när någon är bortrest. Ser ni något misstänkt, larma polisen på telefon 112. Vid mindre akuta tips, ring polisen på telefon 114 14.

Föreningsstämma 2017-04-18

(uppdaterad 2017-03-12)

Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 18/4 kl 18.30, i Vidingsjöskolans matsal. Se till att boka in denna kväll i kalendern om du är intresserad av vad som händer i samfälligheten och vill vara med och påverka.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet, kontakta valberedningen. Se kontaktinformation på kontaktsidan för förtroendevalda.

Felparkering

(uppdaterad 2017-01-24)

Felparkerade bilar lappas med en uppmaning om att ta del av och följa rådande parkeringsbestämmelser i området.

Uppmärksamma gärna styrelsen på felparkerade bilar med ett mail till parkering@vidingsjo9.se

Garageinbrott

(uppdaterad 2016-09-07)

Flera garage, både på Grengatan och Långgatan, har haft påhälsning av inbrottstjuvar. Kontrollera gärna era garage och titta efter skrap/brytmärken vid sidan av porten. Polisanmäl skador och stölder på tel 114 14.

Vi får hjälpas åt att hålla ögonen öppna. Vid pågående brott, ring 112.

Intresseanmälan angående laddning av elbilar

(uppdaterad 2016-06-26)

Hej alla boende på Grengatan/Långgatan

Samfällighetens styrelsen vill ansöka om bidrag för att kunna uppgradera elnätet i garagen och på så sätt möjliggöra för boenden att ladda elbilar över natten i garagen. Idag är elnätet för svagt för att klara det.

Vi behöver få en indikation på hur stort intresset är för elbilsladdning; dvs en ladd-station som monteras i aktuella garage.

Förutsatt att det finns möjligheten att ladda en elbil, överväger ni att skaffa elbil under de kommande 3-5 åren?

Maila ert svar till kristin.ljungemyr@vidingsjo9.se eller lägg en lapp i brevlådan på Långgatan 157.

Om ni vill vara med och engagera er i frågan får ni även ange det i era svar!

Tack på förhand!

Protokoll från stämman 2016-04-19

(uppdaterad 2016-05-03)

Nu finns protokollet från föreningsstämman som hölls 2016-04-19 på protokollsidan.

Bilaga:

Kontaktuppgifter uppdaterade

(uppdaterad 2016-05-03)

Kontaktuppgifterna på hemsidan har nu uppdaterats efter konstituering av styrelsen som valdes på föreningsstämman.

Samfällighetsavgift

(uppdaterad 2016-04-30)

Till samtliga delägare i Vidingsjö IX Samfällighetsförening:

Vid ordinarie föreningsstämma 2016-04-20 beslutades att uttaxering skall ske med 5.800 kr, med inbetalning i två omgångar under maj och oktober detta år.

Två tusen nio hundra kronor (2.900 kr) skall med anledning av detta inbetalas senast 2016-05-31 till:

bankgiro 789 – 5873

Vid försenad inbetalning utgår dröjsmålsavgift enligt beslut på föreningsstämma 2002.

OBSERVERA ATT FASTIGHETSBETECKNING MÅSTE ANGES PÅ AVIN.

Styrelsen, gm kassör

Revisor sökes!

(uppdaterad 2016-04-17)

Valberedningen har dessvärre endast fått tag i en kandidat till de två ordinarie revisor­posterna.

Enligt samfällig­hetens stadgar behöver vi tillsätta två ordinarie revisorer på förenings­stämman på tisdag. Hör av dig till styrelsen eller val­bered­ningen om du kan tänka dig att ställa upp.

Protokoll från styrelsemöte 2016-04-04

(uppdaterad 2016-04-17)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2016-04-04 på protokollsidan.

Nästa styrelsemöte, 3:e maj

(uppdaterad 2016-04-17)

Nästa styrelsemöte, som är konstituerande möte efter stämman, äger rum tisdagen den 3:e april kl 18.30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Alla boende inom samfälligheten är välkomna att delta på våra styrelsemöten!

Föreningsstämma 2016-04-19

(uppdaterad 2016-04-13)

Samtliga boende inom samfälligheten kallas till föreningens årliga stämma:

    Tid: Tisdagen den 19:e april, kl 18:30
    Plats: Vidingsjöskolans matsal

Kallelse till stämman delades ut i husägarnas brevlådorna den 5/4.

Föreningsstämma

(uppdaterad 2016-02-03)

Samfällighetens årliga föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 19:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

Berga Scoutkårs julgransförsäljning

(uppdaterad 2015-12-08)

Berga Scoutkår informerar om julgransförsäljning, se även bifogat utskick:

Berga Scoutkår säljer julgranar utmed Långgatan nu på Söndag den 13 december mellan kl 13 och 15. Under hela december fram till Julafton finns vi även vid affärerna Lasses Livs och ICA Skillingen. Där betalar man direkt i affärens kassa med kort eller kontant. Vid försäljningen längs Långgatan tar vi helst kontanter men det går även att swisha pengar. Alla intäkter går till scouternas ungdomsverksamhet.

Vi säljer:

Gårdsrenovering 2015 - utvärdering och vidare åtgärder

(uppdaterad 2015-11-22)

Söndagen den 8:e november inspekterade och utvärderade styrelsen de två gårdarna som renoverats i år, en hyres- och en villagård.

Utvärderingen och förslag på vidare åtgärder finns att läsa i Renovering av innergårdar 2015 (PDF)

Vinie informerar om avveckling av kabel-TV nätet

(uppdaterad 2015-11-15)

ComHem kopplade bort signalerna 2015-11-06. Vår entreprenör har 2015-11-09/11 klippt alla kablar och tagit bort alla skåp. Återfyllning i de gropar som uppstått har skett på styrelsens initativ. Det enda som återstår är att hälla på lite gräsfrö, vilket sker snarast.

Det är nu helt fritt att klippa kablar på husen och från skåp. Var och en får ta bort de små skåpen på husen och kablarna.

Kallelse till styrelsen sker inom kort för information om hur nedläggning av föreningen skall genomföras.

Med vänliga hälsningar, Bertil Lundgren - ordförande i Vinie

Vinie informerar om avveckling av kabel-TV nätet

(uppdaterad 2015-10-14)

Det gamla "koax-nätet” bortkopplas definitivt 2015-10-31. Elen i nätet stängs då av. Arbetet med borttagning av skåp påbörjas 2015-11-09. Varje husägare får därefter ta ned kablar och skåp på sitt hus i sin egen takt.

Med vänliga hälsningar, Bertil Lundgren - ordförande i Vinie

Renovering av grönyta 5-9 oktober

(uppdaterad 2015-09-22)

Den lilla rabattremsan mellan parkeringarna längst ner på Långgatan ska förses med konstgräs. Arbetet kommer att pågå under vecka 41, 5-9/10 2015. För att undvika risk för skador på bil ber vi er att flytta på bilen och istället parkera någon annanstans i närheten. Samfälligheten har under v.41 överseende med felparkeringar.

/Grönområdesansvarig, Vidingsjö 9

Information från kabelföreningen Vinie

(uppdaterad 2015-09-02)

Som tidigare meddelats stängs det gamla kabelnätet 1/9 2015. Det dröjer nog några veckor innan stängning utförs pga det tekniska. Vi ber samtliga avvakta med att klippa bort kablar och dosor från sina hus. När kabelskåpen börjar tas bort är det fritt fram.

I samband med detta har vi nyligen fått information att det gamla analoga utbudet nu skall gå att beställa från Utsikt. Gamla analoga utbudet är det som tidigare funnits i kabelnätet. Pris har vi inte kollat på än.

Med vänliga hälsningar, Bertil Lundgren - ordförande i Vinie

Upprustning av stora lekplatsen

(uppdaterad 2015-08-18)

Vid mötet vid stora lekplatsen den 5:e maj framkom att våra medlemmar önskar en lekplats som tilltalar varierande åldrar. Styrelsen har tagit till sig av detta och planerar nu att anlägga ytterligare en lek-/klätterställning för lite äldre barn.

Upprustningen av stora lekplatsen kommer förhoppningsvis igång under hösten, se översiktsskiss och skiss på ny lekställning nedan.

Lekplats-Översiktsskiss Lekställning

Nästa styrelsemöte

(uppdaterad 2015-08-16)

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 1:a oktober kl 18.30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Alla boende inom samfälligheten är välkomna att delta på våra styrelsemöten!

Projekt innergårdar

(uppdaterad 2015-06-22)

Projekt upprustning av innergårdar har nu inletts!

Innergard_01

I första omgången iordningställs två gårdar på Långgatan, en hyresgård och en villagård.

Nästa styrelsemöte

(uppdaterad 2015-06-22)

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 13:e augusti kl 18.30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Alla boende inom samfälligheten är välkomna att delta på våra styrelsemöten!

Protokoll från föreningsstämman 2015-04-28

(uppdaterad 2015-05-29)

Nu finns protokollet från föreningsstämman som hölls 2015-04-28 på protokollsidan.

Hemsidan uppdaterad efter efter stämman

(uppdaterad 2015-05-12)

Hemsidan har nu uppdaterats med kontaktuppgifter, arvoden, avgifter etc. som beslutades vid föreningsstämman den 28/4.

Nyplantering av träd

(uppdaterad 2015-05-05)

Trädföryngringsprojektet pågår för fullt. All planerad avverkning är avklarad och nu återstår stubbfräsning. Därefter kommer nyplantering av ersättningsträd att inledas och pågå fram till hösten.

Har ni synpunkter och önskemål kring nyplantering av träd i ert närområde, hör gärna av er till grönområdesansvarig Mikael Andersson (se kontaktuppgifter på kontaktsidan).

Upprustning av stora lekplatsen

(uppdaterad 2015-05-05)

Tack för uppslutningen vid stora lekplatsen ikväll, trots det eländiga vädret!

Har ni ytterligare synpunkter och önskemål som rör upprustningen av stora lekplatsen, hör av er till grönområdesansvariga Mikael Andersson och Niklas Stenmark (se kontaktuppgifter på kontaktsidan).

Stora lekplatsen

(uppdaterad 2015-05-04)

Tisdagen den 5:e maj kl 18.30 (innan styrelsemötet) är alla boende inom samfälligheten välkomna till stora lekplatsen, för att diskutera upprustning av denna.

Alla boende inom samfälligheten är välkomna!

Det går även bra att skicka förslag till grönområdesansvarig.

Föreningsstämma 2015-04-28

(uppdaterad 2015-04-21)

Samtliga boende inom samfälligheten kallas till föreningens årliga stämma:

    Tid: Tisdagen den 28:e april, kl 18:30
    Plats: Vidingsjöskolans matsal

Kallelse till stämman delades ut i brevlådorna den 12/4.

Hyresgäst till valberedningen sökes

(uppdaterad 2015-03-30)

Valberedningen inför årets stämma utgörs av Anna Larsson och Ida Albertsson, som gör ett utmärkt jobb. Styrelsen skulle dock gärna vilja ha med även en hyresgäst i nästa års valberedning. Så är du hyresgäst och kan tänka dig att hjälpa till med valberedandet nästa år, hör gärna av dig till valberedningen eller någon i styrelsen.

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan.

Inbrott i närområdet

(uppdaterad 2015-03-16)

Flera inbrott har begåtts i närområdet under helgen. Vi vill återigen påminna om grannsamverkan och att hjälpa varandra att se efter våra bostäder då någon är bortrest etc. Läs mer på säkerhetssidan.

Ser ni något misstänkt, larma polisen på telefon 112. Tips till polisen kan lämnas på telefon 114 14.

Sandupptagning

(uppdaterad 2015-03-10)

Grönområdesansvarig Mikael Andersson meddelar att Green Landscaping kommer att påbörja sandupptagning i området under v.13 och fortsätta under v.14. De som vill sopa ut grus från sin tomt/uppfart kan passa på att göra det inför upptagningen.

Föreningsstämma

(uppdaterad 2015-03-02)

Samfällighetens årliga föreningsstämma kommer att hållas i Vidingsjöskolans matsal, tisdagen den 28:e april kl 18.30.

Sopbil på gångvägen och strul med sophämtning

(uppdaterad 2015-02-14)

För några veckor sedan påtalade Samfälligheten till Tekniska Verken att deras sopentrepenör flera gånger kört på gångvägar, och speciellt att dom tagit genvägen på gångvägen mellan Långgatan och Grengatan. Tekniska Verken svarade att skyltningen inte gäller för behörig trafik, dvs att dom har tillstånd att köra in på gångvägar för att hämta sopor där. Deras handläggare försökte också att göra Samfälligheten ansvarig för utebliven sophämtning om inte sopbilen fick köra. Hushåll som denna vecka påtalat utebliven sophämtning har fått svaret att Samfälligheten ansvarade för att informera att dom nu fick trilla ut sina soptunnor till närmaste vändplan.

Hushåll som väljer att själva trilla soptunnan till vändplan kan spara upp till 938kr/år enligt Tekniska Verkens hemsida

Vidingsjö IX Samfällighetsförening har alltså påtalat det olämpliga i att sopbilen kör in på gångvägarna bland barn och cyklar. Samfälligheten har inte tagit på sig att förhandla om sophämtning för sina medlemmar. Vi har inte heller tagit på oss att informera Tekniska Verkens sopkunder om abonnemangsvillkoren. Alla sådana frågor avhandlas direkt mellan Tekniska Verken och kunden. Tekniska Verken kan nås på telefon 0771-25 26 27 epost kundservice@tekniskaverken.se, alternativt kan du nå den aktuella handläggaren Peter Hederberg direkt på 013-20 82 04.

Inbrott i närområdet

(uppdaterad 2014-11-30)

Ännu ett inbrott har dessvärre begåtts i närområdet under helgen. Vi vill återigen påminna om grannsamverkan och att hjälpa varandra att se efter våra bostäder då någon är bortrest etc. Läs mer på säkerhetssidan.

Ser ni något misstänkt, larma polisen på telefon 112. Tips till polisen kan lämnas på telefon 114 14.

Inbrott i Vidingsjö

(uppdaterad 2014-09-21)

Säkerhetsansvarig Håkan Glimsjö meddelar att det rapporterats om ett inbrott i Vidingsjö, i närheten av Långgatan. Inbrottet har skett via altandörren. Höjd vaksamhet önskas!

Larma polisen på tel 112 om ni ser något misstänkt. Tips till polisen kan lämnas på tel 114 14.

Detaljskisser över parkeringsplatserna

(uppdaterad 2014-08-27)

Detaljskisser över parkeringarna som omfattats av utbyggnad och omfördelning av platser återfinns nedan. Skisserna visar vilka platser som är enskilda, gemensamma respektive besöksparkeringar.

Länkar till skisserna återfinns även på arkivsidan (som nås från menyn till vänster) för framtida behov.

Fler inbrott i närområdet

(uppdaterad 2014-05-06)

Flera bostadsinbrott har skett i vårt närområde de senaste veckorna. Håll lite extra uppsikt i området och hjälp varandra att se efter era bostäder om någon är bortrest.
Ser ni något misstänkt, kontakta polisen!

Se tips om förebyggande åtgärder här >>

Trädinventering

(uppdaterad 2014-05-06)

Trädinventeringen är nu avslutad och resultatet av denna återfinns i dokumenten nedan:

Grönområdesansvariga kommer nu att ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas. I trädinventeringen ovan redogörs endast för trädens tillstånd. Grönområdesansvariga kommer även att beakta om träd hindrar framkomligheten på gårdarna och om rotsystem riskerar att förstöra asfalt etc. då de beslutar om åtgärder.

Kassör sökes fortfarande

(uppdaterad 2014-04-10)

Valberedningen har fortfarande inte fått tag i någon kandidat till kassörsposten.

Nuvarande kassör har meddelat att han avgår vid stämman och valberedningen söker med ljus och lykta efter lämpliga kandidater för att fylla denna post. Kan du tänka dig att åta dig detta uppdrag eller känner du till någon som är lämpad, vänligen prata med valberedningen eller någon i styrelsen. Se kontaktuppgifter på kontaktsidan.

Om föreningen inte lyckas tillsätta en kassör med lämplig kompetens kommer styrelsen att anlita en extern firma för att sköta föreningens bokföring.

Föreningsstämma 2014-04-24

(uppdaterad 2014-04-10)

Samtliga boende inom samfälligheten kallas till föreningens årliga stämma:

    Tid: Torsdagen den 24:e april, kl 18:30
    Plats: Vidingsjöskolans matsal

Kallelsen finns tillgänglig här på hemsidan och kommer även att delas ut i brevlådorna i god tid innan stämman. Vissa av bilagorna delas också ut i brevlådorna, övriga finns eller kommer att finnas tillgängliga nedan. Bilaga med förslag om gemensamhetsanläggning är ännu inte färdigställd, men kommer att finnas tillgänglig här på hemsidan senast två veckor innan stämman.

Uppdatering: 2014-04-10

Styrelsen har diskuterat förslag om att upprusta området kring stora lekplatsen för att göra detta till en trevlig samlingsplats i området. Bilagan med förslagsskissen ovan visar ett exempel på hur en sådan samlingsplats skulle kunna se ut. Vid styrelsemötet ikväll ansåg dock en majoritet av styrelsen att kostnadsförslaget från vår entreprenör ligger för högt för att styrelsen ska kunna ställa sig bakom detta. Istället för att låta stämman ta ställning till ett konkret förslag i frågan kommer därför endast en öppen diskussion att föras vid stämman, för att utröna om det finns tillräckligt intresse för att styrelsen ska gå vidare med att utreda förslag kring en sådan plats.

Kassör sökes

(uppdaterad 2014-04-01)

Valberedningen söker lämpliga kandidater till kassörsposten.

Nuvarande kassör har meddelat att han avgår vid stämman och valberedningen söker nu efter lämpliga kandidater för att fylla denna post. Kan du tänka dig att åta dig detta uppdrag eller känner du till någon som är lämpad, vänligen prata med valberedningen eller någon i styrelsen. Se kontaktuppgifter på kontaktsidan.

Inbrott i närområdet!

(uppdaterad 2014-03-30)

Säkerhetsansvarig informerar:

Tyvärr kan jag konstatera att det under senaste veckan varit ett antal inbrott i villor i vårt närområde, det senaste upptäcktes lördagen den 29 mars. Lång- och Grengatan har klarat sig så här långt men jag ber om ökad uppmärksamhet från alla i området. Ser ni något misstänkt så ring POLISEN På tel. 112

Mvh
Håkan Glimsjö
Trafik & Säkerhetsansvarig
0702-430136

Prisuppgifter från Vallacom

(uppdaterad 2014-03-19)

Vinie har fått prisuppgifter från Vallacom, avseende inkoppling av kabel-TV via fibernätet till det befintliga koaxialnätet i våra hus. Se prisförslag för omkoppling i varje fastighet nedan:

Dragning från bredbandsswitch.
Max 10m installation koaxialkabel i vita VP-rör.
Omkoppling av antennuttag, eventuell vändning av nät, mätning nivåer samt urkoppling i fasadlåda.

Pris: 600:- per timme + moms ( 750:- /h inkl. moms) inklusive ovanstående installationsmaterial.
Beräknad tidsåtgång 2-3 timmar inklusive restid beroende på hustyp.

Sitter bredbansswitch på framsida går det åt längre installationstid
Servicebil tillkommer med 230:- + moms per kund.

Priserna gäller till och med 2014-05-30.

Vinie informerar

(uppdaterad 2014-01-20)

Vinie informerar om Comhem och kabel-TV nätet i dokumentet nedan:

Föreningsstämma och styrelsemöten

(uppdaterad 2014-01-20)

Vid senaste styrelsemötet beslutades datum och tidpunkt för föreningens årliga stämma till torsdagen den 24:e april kl 18.30.

Tre styrelsemöten fram till stämman bokades också in på följande datum:

De nya P-platserna är klara

(uppdaterad 2014-01-19)

Under helgen har de nya (egna) parkeringsplatserna blivit märkta med nummerskyltar. Numren börjar med G eller L och därefter husnumret. Exempel: L 15 tillhör Långgatan 15, G116 tillhör Grengatan 116. Gemensamma parkeringsplatser finns kvar med minst ½ plats per villa som inte köpt egen plats. Dessa platser är fortfarande skyltade som Förhyrda och märkta med tresiffrigt nummer, utan bokstav framför. Hushåll som köpt egen P-plats ska nyttja denna, dessa hushåll har inte någon gemensam plats kvar att nyttja.

På grund av ett fel fattas tyvärr skyltar på några ”egna” platser:

Ovanstående platser kommer att märkas upp så snart skyltarna levereras. Fakturor för de nya P-platserna skickas ut inom kort.

Brandsäkerhet

(uppdaterad 2013-12-10)

Trafik- och säkerhetsansvarig tipsar om brandskydd så här i Juletider.

Följ våra brandskyddsråd så att du kan fira en brandsäker jul:

          GOD JUL
          Önskar
          Håkan Glimsjö

Vinie informerar om ComHems tjänster i fibernätet

(uppdaterad 2013-11-20)

KabelTV-föreningen har nyligen fått kontakt med ComHem. De berättade då vad som skall ske i närtid:

Det bör påpekas igen att alla väljer leverantör själva.

Vinie återkommer så snart ny information inkommer.

/Styrelsen i Vinie KabelTV-förening

Kabelföreningen Vinie informerar

(uppdaterad 2013-11-06)

Kabelföreningen Vinie har hållt möte med Utsikt och diskuterat fiberanslutningen, ComHems utbud och det gamla kabel-TV nätet. Noteringar från detta möte återfinns i dokumentet nedan.

Noteringar från möte med Utsikt Bredband AB 2013-11-04 (PDF)

Statusrapport från Elsystem

(uppdaterad 2013-10-31)

Information från Elsystem, om statusen på de pågående fiberinstallationerna i området:

Vi håller just nu på att blåsa fram fibern till de sista hushållen och har även bokat hem lite kunder uppe på Långgatan som börjar installeras på måndag. Vi har blivit något försenade på grund av att utsikt fortfarande tagit in nya beställningar samt att stammen blev något försenad med grävfirman.

Resterande installationer planeras nu bli färdigställda till och med V.47. De sista budningarna är tänkta att komma ut till alla kunder senast i början på nästa vecka V.45.

Med vänlig hälsning, Pontus Axelsson, Elsystem

Protokoll från styrelsemöte 2013-10-10

(uppdaterad 2013-10-21)

Nu finns protokoll från styrelsemötet som hölls 2013-10-10 på protokollsidan.

Protokoll från extra styrelsemöte 2013-09-26

(uppdaterad 2013-10-20)

Nu finns protokoll från det extra styrelsemötet som hölls 2013-09-26 på protokollsidan. Mötet avhandlade upphandling av grönområdesskötsel.

Nästa ordinarie styrelsemöte

(uppdaterad 2013-10-16)

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum onsdagen den 20:e november kl 19.00, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Alla boende inom samfälligheten är välkomna att delta.

Extra styrelsemöte

(uppdaterad 2013-10-16)

Ett extra styrelsemöte för uppstart av budgetarbetet för 2014 äger rum torsdagen den 7:e november kl 19.00, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Alla boende inom samfälligheten är välkomna att delta.

Anläggning av nya parkeringsplatser har inletts

(uppdaterad 2013-10-16)

I början av denna vecka inleddes anläggningen av nya parkeringsplatser på Långgatan. Vid de parkeringsplaner som berörs är det viktigt att bilar inte parkeras så att de är i vägen. Det är därför tillåtet att parkera på andra ytor än normalt under perioden anläggningen pågår.

Parkeringsutbyggnad

(uppdaterad 2013-10-08)

Se information från parkeringsgruppen i dokumentet nedan.

Info utbyggnad p-platser 2013 (PDF)

Elsystems betalningsalternativ för fiberanslutning

(uppdaterad 2013-10-08)

Samfälligheten har idag varit i kontakt med Elsystem angående betalningsalternativen för fiberanslutningen. Utsikt har anlitat Elsystem för att utföra grävningen och även överlåtit till Elsystem att fakturera avgiften. Efter mångas respons på gårdagens brev om kreditkortansökan accepterar Elsystem att även ge oss möjlighet att betala kontant utan någon kreditansökan. Våra krediter har dock redan sålts till Wasa Kredit AB, vilket innebär att ni som vill betala kontant måste anmäla detta till Elsystem, så att de köper tillbaka er kredit och skickar ut en egen faktura istället.

OBS! Det är viktigt att ni gör något av ovanstående för att undvika tillkommande avgifter! Gör ni ingenting så kommer Wasa Kredit AB att äga er kredit och hantera ärendet. Har ni inte gjort någon kreditansökan hos dem så kommer detta sannolikt att medföra ytterligare administrativa avgifter och räntor.

Angående Elsystems uppmaning om kreditkortsansökan

(uppdaterad 2013-10-07)

Har ni läst Elsystems utskick och reagerat på uppmaningen om att vi ska ansöka om kreditkort hos Wasa Kredit AB, så är ni i gott sällskap. Många har reagerat på detta och anser att det är ett märkligt och oseriöst utskick.

Samfälligheten har därför skickat följande mail till Elsystem och Utsikt och inväntar svar:

"Vi medlemmar i samfällighetsföreningen Vidingsjö 9 på Grengatan och Långgatan har idag mottagit en uppmaning att ansöka om kreditkort för att kunna betala våra kommande fakturor för fiberanslutning. Vi är många som ser detta utskick som både märkligt och oseriöst.

Vi utgår ifrån att detta endast gäller om man avser dela upp sin betalning eller vill ha 90 dagars betalningsfrist och begär härmed att få veta till vilket bank- eller postgironummer vi kan betala våra fakturor, inom 30 dagar efter avslutad installation, utan några extra avgifter eller kreditkortsansökningar."

Inbrottstjuvar i farten!

(uppdaterad 2013-10-02)

Ett villainbrott genomfördes i Kvinneby i helgen (nära Kvinnebyskolan, sönderslagen ruta).

Ökad uppmärksamhet önskas!

Om ni ser någonting som "inte stämmer" ring polisen på 112. Samverkan ökar tryggheten.

Håkan Glimsjö
Långgatan 130
0702-42 01 36
Trafik o Säkerhetsansvarig

Blåsning av fiber påbörjas tisdag 8:e oktober

(uppdaterad 2013-09-30)

Information från Utsikt/Elsystem

Tisdagen den 8:e oktober påbörjar Elsystem blåsning av fiber från tomtgräns in till husen. Det är därför viktigt att alla som ska gräva och lägga slang själva har gjort det innan dess.

Slangutlämning, tisdag 17/9

(uppdaterad 2013-09-16)

Information från Utsikt/Elsystem

Nu på tisdag, den 17/9, blir det ett nytt tillfälle för slangutdelning mellan kl 15.30-18.00. Ni som beställt fiberanslutning och tänkt gräva själva på den egna tomten ska hämta ut tomslang och märkband som ska grävas ned. Har ni redan hämtat ut dessa, eller beställt grävhjälp genom Elsystem, så berörs ni inte av detta. Dock är det ju även ett bra tillfälle att ställa frågor till dem som ska koppla in fibern, om ni har några funderingar.

Slangutlämningen kommer att hållas på samma två ställen som senast. Kallelser ska enligt Elsystem ha gå ut till dem som berörs under måndagen.

ComHems tjänster i Utsikts fibernät

(uppdaterad 2013-09-11)

Information från Vinie Kabel-TV förening

Avtal har tecknats mellan Utsikt och ComHem, vilket innebär att ComHem kommer att kunna leverera alla dagens tjänster plus lite mer i Utsikts fibernät. Var och en väljer själv vilken operatör man vill anlita, men vill man göra det enkelt för sig kan det vara idé att ”sitta still i båten”. Detta gäller främst om du vill fortsätta använda dig av ComHems KabelTV-lösning i fibernätet.

Enligt ComHem tar det lite tid att få all teknik på plats i Utsikts nät, men allt skall vara klart i början av oktober - vilket ungefärligen sammanfaller med inkopplingen av fibernätet i vårt område.

Vinie Kabel-TV förening informerar endast om alternativ som finns, men det är upp till var och en att själv välja leverantör av tjänster i fibernätet. Nedan finns en länk till information om operatörer som erbjuder tjänster i Utsikts fibernät. Där finns dock ännu inte någon information om ComHem.

Rotavddrag för grävhjälp?

(uppdaterad 2013-09-06)

En medlem som har tänkt beställa grävhjälp på tomten frågade styrelsen om man kan få ROT-avdrag för detta. Ett samtal till Skatteverket gav följande information:

Arbetskostnad för handgrävning och nedläggning av fiber på egen tomt, från husväggen fram till tomtgränsen, ger rätt till skattereduktion enligt ROT. Detta gäller även återställningsarbete efter grävning.

Eftersom det endast är arbetskostnaden som är avdragsgill, så gäller detta just handgrävning. Vid maskingrävning räknas stor del av kostnaden som materialhyra / materialkostnad, så där går det endast att få ROT-avdrag för den del av kostnaden som kan specificeras som just arbetskostnad.

Vänligen notera att detta är Skatteverkets uppgifter. Elsystem som gett oss pris­uppgifterna har inte nämnt något om detta och vi har heller inte lyckats nå dem för att få dessa uppgifter bekräftade eller dementerade. Om någon medlem vet något mer i denna fråga får ni gärna höra av er till styrelsen, så kan vi sprida informationen här på hemsidan.

Vidare meddelade Skatteverket att installationsarbeten inomhus inte är ROT- avdragsberättigande.

Fiberanslutning för 11 500 kr gäller nu alla gårdar

(uppdaterad 2013-09-06)

Gården Långgatan 63-87 har själva fört vidare diskussioner med Utsikt, efter beskedet att de inte skulle få ta del av erbjudandet om förmånligare anslutningsavgift på grund av för låg anslutningsgrad. Flertalet hushåll på gården har nu valt att ansluta sig till fibernätet och därmed erbjuder Utsikt även denna gård den lägre anslutningsavgiften. Detta bekräftades idag av Anna Rydmark, vår kontaktperson hos Utsikt. Samtliga hus inom samfälligheten har därmed möjlighet att ansluta sig för 11 500 kr.

Servitutsavtal för gemensam fiberkanal

(uppdaterad 2013-09-04)

Funderar ni på att gräva dike för fiber­anslutning till­sammans med er granne, där fiber­slangarna dras i ett gemensamt dike över den enes fastighet? Det finns inga hinder för detta, så länge ni är överens om var diket ska grävas. För att säkra sig rätten att fiber­dragningen får vara kvar även i framtiden kan man upprätta ett juridiskt avtal mellan parterna, ett s.k. avtals­servitut. Läs mer om avtalsservitut på Lantmäteriets hemsida.

När båda parter skrivit på avtalet ska det skickas till Lantmäteriets inskrivnings­enhet för registrering, s.k. inskrivning. Avtalet blir då giltigt även mellan framtida ägare av fastigheterna och finns till­gängligt hos Lantmäteriet. Inskrivningen kostar 375 kr.

På Lantmäteriets hemsida finns blanketter för nedladdning och ytterligare handledning. Direktlänk till blankett för Ansökan om övrigt inskrivningsärende

Extra styrelsemöte

(uppdaterad 2013-09-01)

Ett extra styrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 26:e september kl 19.00, i samfällighetens möteslokal på Grengatan. Vid detta möte kommer styrelsen att gå igenom anbud för upphandling av grönområdesskötseln och besluta om nuvarande avtal med Green Landscaping ska sägas upp (vilket i så fall måste göras senast 2013-09-30, i annat fall förlängs avtalet automatiskt med ytterligare ett år från 2014-04-01).

Alla boende inom samfälligheten är välkomna att delta.

Grävning av fibernät

(uppdaterad 2013-08-31)

Elsystem från Torpheimergruppen har nu meddelat planen för dragningen av fibernätet i vårt område:

Redan nu på tisdag, 3/9 kl 14.30-18.00, kommer Elsystem att finnas på plats i området för att svara på frågor och lämna ut de slangar som ska grävas ner på tomterna fram till husen, från en anslutningspunkt utanför tomten (se planen ovan). Elsystem delade ut information om detta i våra brevlådor under fredag eftermiddag.

Frågor kring grävningen hänvisas till Elsystem, som nås på 010-705 31 00 alternativt bredband@torpheimer.se

Avtal med Utsikt om fiberanslutning

(uppdaterad 2013-08-31)

Fredagen den 23 augusti hölls förhandling med Utsikt om det avtal om fiberanslutningen som Vinie och samfällighetsföreningen har försökt få till stånd denna sommar, för att sänka avgiften för de hushåll som vill ansluta sig till fibernätet. Tyvärr nådde vi inte upp till 80% anslutningsgrad, vilket krävdes för att få till en kollektiv stamnätsnslutning av hela området med det förmånliga priset 11.500 kr per anslutet hus. Utsikt vägrade vika från detta krav.

Alternativet som Utsikt erbjöd var att utesluta en gård från det kollektiva avtalet. Denna gård utmärker sig genom att endast 2 av 13 hushåll vill ansluta sig, vilket drar ner den totala anslutningsgraden inom samfälligheten. Det kollektiva avtalet innebär att fiber dras fram till en anslutningspunkt vid samtliga tomter och att de som vill ansluta sig får göra det till den fördelaktiga avgiften 11.500 kr. Gården som tyvärr inte kan omfattas av detta erbjudande är Långgatan 63-87. Vinie och samfällighetsföreningen valde att acceptera detta, för att möjliggöra ett avtal för övriga gårdar. De två hushåll på Långgatan 63-87 som ville ansluta sig har informerats om att de tyvärr inte kan ta del av det förmånliga avtalet, men att de fortfarande kan ansluta sig till normalpriset 15.700 kr om de önskar (detta tack vare att anslutningsgraden i hela området överstiger grundgravet på 40%). De behöver i så fall ta kontakt med Utsikt för att skriva nya avtal om detta. Övriga gårdar inom samfälligheten kommer därmed att anslutas till fibernätet för 11.500 kr per hus, enligt de avtal som tidigare har skrivits. Det är fortfarande möjligt att hoppa på detta erbjudande för dem som ännu inte gjort det. Kontakta Utsikt snarast i så fall.

Utsikts entreprenör, Elsystem från Torpheimergruppen, kommer inom kort att börja med grävning av stamnätet i området. De kommer att dela ut information i brevlådorna till dem som berörs angående praktiska detaljer om grävning och slangutlämning etc. De planerar även att hålla en informationsträff i området i början av vecka 36. Preliminärt kommer därefter fibern blåsas i de slangar vi gräver ned på tomterna under v42 och våra hus att anslutas under vecka 43-44.

Varje fastighet kommer att anslutas från en punkt på baksidan vid tomtgränsen mot en av de närmaste grannarna, det blir alltså en anslutningspunkt per två hus. En detaljerad grävplan kommer att läggas ut här på hemsidan, så snart vi fått en sådan från Elsystem.

Några praktiska detaljer att börja fundera över redan nu:

Problemen med inbetalningar av samfällighetsavgiften lösta

(uppdaterad 2013-08-02)

Kassör Peter Jansson informerar:

I dag har nu Swedbank lyckats hitta de inbetalningar som gjordes till samfälligheten i månadsskiftet juni-juli. Undertecknad har inhämtat denna kunskap så att motsvarande ej ska behöva hända igen. Beklagar det hela!

Med vänlig hälsning, Peter Jansson - Kassör Vidingsjö IX

Problem med inbetalningar av samfällighetsavgiften

(uppdaterad 2013-08-01)

Påminnelse om inbetalning av samfällighetsavgiften har gått ut till ett 30-tal medlemmar, varav många anser sig ha betalat denna. Problemet tycks vara att överföringar gjorda från Nordea, Länsförsäkringar och Handelsbanken inte registrerats på samfällighetens konto hos Swedbank av någon anledning. Samfällighetens kassör Peter Jansson har varit i kontakt med Swedbank för att försöka reda ut detta, men behöver hjälp av alla er som fått påminnelser:

Vänligen kontakta er bank och kontrollera vad som hänt med inbetalningen. Meddela svaret från banken till kassör Peter Jansson, helst via mail till kassor@vidingsjo9.se, och bifoga även kvitto eller utdrag från internetbank med detaljerade uppgifter om transaktionen.

Information från Vinie kabel-TV förening

(uppdaterad 2013-07-14)

Utsikt har meddelat att fiberanslutning kommer att förverkligas. Vi har nått 69% anslutningsgrad mot noterade 80%. Troligen kommer fler ansluta sig.

Det verkar tekniskt svårt att bibehålla Vinie kabel-TV nätet med ett fåtal användare på varje gård. Vi måste därför flagga för att nuvarande nätverk kommer att försvinna. Alternativet till fiber blir antenn på taket/Boxer och/eller ADSL via Telia osv.

    /Vinies styrelse

Parkeringsutbyggnad

(uppdaterad 2013-06-10)

Informationen och anmälningsblanketten angående utbyggnad av parkeringsplatser, som delats ut i brevlådorna, finns även att ladda ned här:

Frågestund om Utsikts fiberanslutning

(uppdaterad 2013-06-02)

Har ni frågor och funderingar kring Utsikts erbjudande om fiberanslutning, besök frågestunden måndagen den 3:e juni kl 19.00 i samfällighetens möteslokal på Grengatan. Representanter från såväl Utsikt, Kabel-TV föreningen Vinies styrelse och samfällighetens styrelse kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Då det redan inkommit en hel del frågor till Vinies och samfällighetens styrelser så finns även en del av dessa publicerade under Frågor & Svar här på samfällighetens hemsida.

Extra föreningsstämma 2013-06-13

(uppdaterad 2013-05-28)

Eftersom föreningens revisorer ej kunde godkänna föreningens bokslut vid den ordinarie stämman i april bordlades då alla beslut om föreningens ekonomi. Bokslutet är nu iordningställt och dessa punkter kommer att avhandlas vid en extra föreningsstämma.

    När: Torsdagen den 13:e juni, kl 18:30
    Var: Vidingsjöskolans matsal

Kallelsen finns tillgänglig här nedan och delas även ut i brevlådorna, liksom förslag till budget för 2013 samt fullmakt till husägarna.

Årets första inbetalning av samfällighetsavgiften senareläggs

(uppdaterad 2013-05-26)

På förekommen anledning vill styrelsen förtydliga att den första inbetalningen av samfällighetsavgiften i år senareläggs. Vi ber om ursäkt om vi inte varit riktigt tydliga med denna information tidigare. Så här ligger det till:

Den första inbetalningen av samfällighetsavgiften för 2013, som normalt inbetalas i maj, senareläggs till den 30 juni. Detta är en följd av att den ordinarie stämman i april bordlade fastställande av budget och debiteringslängd som avgör inbetalningens belopp. Detta kommer istället att behandlas och fastställas vid en extra föreningsstämma den 13 juni klockan 18.30 i Vidingsjöskolans matsal. Kallelse till denna kommer att delas ut i brevlådorna under kommande vecka. Inbetalningsavier kommer att delas ut så snart som möjligt efter extrastämman.

Rabatterat erbjudande om anslutning till Utsikts öppna fibernät

(uppdaterad 2013-05-22)

Utsikt erbjuder samfällighetens medlemmar en rabatterad anslutningsavgift, förutsatt att tillräckligt många vill ansluta sig till fibernätet. För en enskild villaägare är anslutnings-avgiften 15.700 kr enligt det gällande erbjudandet. Om 80% inom vår samfällighet ansluter sig, sänker Utsikt denna avgift till 11.500 kr. Missa inte detta tillfälle att framtidssäkra ert bredband och höja värdet på ert hus genom att ansluta er till fibernätet!

Utsikt kommer att göra ett nytt utskick under nästa vecka med det uppdaterade erbjudandet och sista anmälningsdag är förlängd till fredagen den 14/6. Även om ni redan har anmält er till Utsikt tidigare så ska ni svara på det nya erbjudandet, som är specialframtaget för oss inom samfälligheten.

Det kommer att finnas 2 alternativa TV lösningar. Dels en analog kabel-TV lösning från Comhem. Den liknar det som idag erbjuds via det befintliga kabel-TV nätet. Fördelen med detta är att man kan ha flera TV apparater utan digitalbox. Man kan koppla in sitt befintliga analoga nät på samma sätt som idag och till ungefär samma månadskostnad – dock med bättre signalkvalitet. Dels de digitala bredbands- telefoni- och TV-tjänsterna (IP-TV), via ett tiotal olika operatörer. Det finns inget tvång att ansluta sig till Comhems kabel-TV och det finns andra digitala TV-tjänster att nyttja via datanätet om man föredrar det. I dagsläget erbjuder Operatörerna Tele2 och Canal Digital IP-TV. Enligt Utsikt är även AllTele och Comhem på väg in med IP-TV-tjänster, så snart finns det ytterligare alternativ att välja emellan. Gemensamt för dessa lösningar är dock att det krävs digitalbox vid varje TV och att datakabel måste dras fram till dessa.

Utsikt tar (förutom anslutningsavgiften) inte ut någon nätavgift direkt av konsumenten, utan man betalar endast abonnemangsavgift till den operatör vars tjänster man nyttjar. Det går även bra att ansluta sig till fibernätet utan att samtidigt börja abonnera på någon tjänst. Detta kan vara bra att känna till om man idag är låst till ett avtal med lång bindningstid/uppsägningstid.

Varför ska man då uppgradera till fiberanslutning? Den främsta anledningen är att fibertekniken ger oss möjlighet till högre bandbredd än vad vi har idag. Fibern gör det möjligt att öka kapaciteten i nätet i takt med att fler och fler nyttjar alltmer bandbredd, till skillnad från exempelvis ADSL-tekniken via telenätet där det bara blir allt trängre i koppartråden fram till telestationen. Fiberanslutning är även eftertraktat bland många husspekulanter och höjer därmed värdet på fastigheten.

Framtiden för vårt nuvarande kabelTV-nät och vår Vinie KabelTV Förening är osäker när många förväntas gå över till fiberanslutning. Vår anläggning är nu 22 år gammal och den analoga teknik som befintligt nät bygger på är känslig och felbenägen.

Vi har Öppet Hus och svarar på frågor så gott vi kan i Samfällighetens lokal i garagelängan ”framför” Grengatan 66, måndagen den 3 Juni kl 19.00.

Missa heller inte Utsikts frågestund i Vidingsjöskolans matsal torsdag 23 maj kl 17.00-20.00.

Anmäl er till samfällighetens nyhetsbrev så får ni mail så fort det kommer ut mer information här på hemsidan.

      Thomas Berglund, Vidingsjö IX samfällighetsförening - info

      Ingemar Segerberg, Vinie KabelTV förening - ingemaria@segerberg.info

      Bertil Lundgren, Vinie KabelTV förening - bertil.lundgren@comhem.se

Redovisning av enkätsvar

(uppdaterad 2013-05-23)

Till cirkulationslistan för protokollet från styrelsemötete 2013-04-10 medföljde en enkät, om hur våra medlemmar önskar ta del av protokollen. Nedan presenteras resultatet av de enkätsvar som hittils inkommit. De gårdsombud som ännu inte rapporterat in resultaten får gärna komplettera med dessa så uppdateras resultatet här allteftersom.

Det har inkommit några påpekanden att det är OK med distribution via hemsidan, om det går ut ett mail då ett nytt protokoll finns tillgängligt. Så sker redan idag till dem som anmält sig till samfällighetens nyhetsbrev (längst upp på denna sida beskrivs hur detta görs).

Tack alla ni som svarat på enkäten!

Fullständiga formuleringar från enkäten:

A. Vi uppskattar att få protokollen distribuerade via cirkulationslistor och vill ha det så även i fortsättningen. (72 st)

B. Det räcker att protokollen läggs ut på samfällighetens hemsida. Vi kan skicka kommentarer till styrelsen per mail. (95 st)

C. Inget svar (på de cirkulationslistor som rapporterats in). (28 st)

(195 svar av 277 möjliga har rapporterats.)

Nytt erbjudande från Utsikt

(uppdaterad 2013-05-20)

Utsikt kommer att gå ut med ett nytt erbjudande under nästa vecka, riktat specifikt till husägarna inom samfälligheten. Erbjudandet innebär att vi kan få en lägre anslutningsavgift, 11.500 kr istället för 15.700 kr, om tillräckligt många ansluter sig till Utsikts fibernät. Detta gäller även er som redan anmält er till Utsikt, men även ni måste svara på det nya erbjudandet för att detta ska gälla er. Anmälningstiden är förlängd till fredagen den 14/6. Missa inte detta tillfälle att framtidssäkra ert bredband och höja värdet på ert hus!

Har ni frågor och funderingar kring fiberanslutningen eller tjänsterna i Utsikts öppna fibernät? Missa i så fall inte Utsikts informationsträff nu på torsdag kl 17-20 i Vidingsjöskolans matsal. Där finns Utsikts personal på plats för att svara på era frågor.

Mer information följer här på samfällighetens hemsida efterhand. Anmäl er till samfällighetens nyhetsbrev för att vara säker på att inte missa någon information (se ovan).

Extra föreningsstämma torsdag den 13:e juni

(uppdaterad 2013-05-20)

En extra föreningsstämma, där de bordlagda ekonomipunkterna från den ordinarie stämman kommer att avhandlas, planeras att hållas torsdagen den 13:e juni kl 18.30 i Vidingsjöskolans matsal. En formell kallelse går ut under nästa vecka.

Nästa styrelsemöte

(uppdaterad 2013-05-18)

Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 29:e maj kl 19.00, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Alla boende inom samfälligheten är välkomna att delta.

Vinie förhandlar om avgift för anslutning till Utsikts fibernät

(uppdaterad 2013-05-15)

Samfällighetsföreningen och Vinie är positiva till erbjudandet om anslutning till Utsikts fibernät och samarbetar nu kring detta. Vinie förhandlar med Utsikt för att försöka pressa ned anslutningsavgiften under de 15.700 kr som Utsikt erbjudit alla villaägare i området. Förutsatt att tillräckligt många av samfällighetens medlemmar ansluter sig finns nu ett erbjudande om lägre anslutningsavgift och Vinie förhandlar vidare om detta. Vinie förhandlar även för dem som redan anmält sig till Utsikt, men om ni står i begrepp att skicka in er beställning, så avvakta gärna lite till för att ge dem ett bättre läge i den fortsatta förhandlingen. Vinie avser att gå ut med mer information under nästa vecka.

På samfällighetens och Vinies föreningsstämmor den 23/4, där fiberanslutningen diskuterades, uttryckte majoriteten av medlemmarna att man inte vill binda sig till en enskild operatör. Vinies förhandlingar handlar därför nu endast om en gemensam anslutning till fibernätet. Vinie undersöker visserligen även möjligheten om någon operatör är villig att ge oss ett förmånligt erbjudande om tjänster, att teckna i samband med anslutningen. Men detta blir i så fall något som var och en får ta ställning till enskilt.

I Utsikts fibernät finns ett tiotal operatörer som erbjuder sitt tjänsteutbud av bredband, telefoni och TV-tjänster. Information om tjänsteutbudet finns på Utsikts hemsida och där finns även information om hur anslutning går till:

Utsikt tar (förutom anslutningsavgiften) inte ut någon nätavgift direkt av konsumenten, utan man betalar endast abbonemangsavgift till den operatör vars tjänster man nyttjar. Det går även bra att ansluta sig till fibernätet utan att samtidigt börja abbonera på någon tjänst. Detta kan vara bra att känna till om man idag är låst till ett avtal med lång bindningstid/uppsägningstid, som man vill låta gå ut innan man tecknar ett nytt avtal med en ny operatör.

Varför ska man då uppgradera till fiberanslutning? Den främsta anledningen är att fibertekniken ger oss möjlighet till högre bandbredd än vad vi har idag. Tekniken har också stor potential vad det gäller att bygga bort flaskhalsar i takt med att fler och fler nyttjar alltmer bandbredd i våra nät, där exempelvis ADSL-tekniken tycks ha nått sin gräns idag. Att ansluta sig till fibernät kan ses som ett sätt att framtidssäkra bredbandet. Framför allt är det olika typer av TV/video tjänster via bredbandet (såväl IP-TV som sk on-demand tjänster som svtplay, Netflix m.fl.) som driver behovet av ökad bandbredd.

Vinies kabel-TV nät är 22 år gammalt och även om kapaciteten räcker till någorlunda idag, så är inte heller detta nät framtidssäkrat på samma sätt som fibernätet. Att kabel-TV nätet är bundet till en enda operatör gynnar heller inte konkurrensen. När Vinie senast förhandlade om kontraktet med ComHem visade det sig att inga andra operatörer var intresserade av att ta över driften av kabelnätet. ComHem säger sig heller inte vara intresserade av att ta över ansvaret för nätet, om medlemmarna inte själva driver föreningen vidare.

Många av Vinies styrelsemedlemmar avser själva ansluta sig till Utsikts fibernät. Detta innebär förmodligen att framtiden för kabelföreningen är osäker, om det inte finns andra som är tillräckligt angelägna om att kabelföreningen lever vidare för att också engagera sig i dess styrelse.

Protokoll från föreningsstämman

(uppdaterad 2013-05-05)

Nu finns protokollet från föreningsstämman som hölls 2013-04-23 på protokollsidan.

Bygglov för parkeringsutbyggnad

(uppdaterad 2013-05-05)

Samfälligheten har fått bygglov för parkeringsutbyggnad på Grengatan samt kompletterande utbyggnad på Långgatan, då de redan utbyggda platserna där inte riktigt räcker till.

Bygglovsritningarna publiceras nedan, så att alla boende får en chans att tycka till om någon påtänkt parkeringsplats anses illa vald. Synpunkter meddelas till Kristian Gjessing, (se kontaktinformation här).

Bygglov på Grengatan

(Klicka på bilderna för att öppna dem i full storlek)

P-platser_Rotskottet_59_del_1 P-platser_Rotskottet_59_del_2 P-platser_Rotskottet_59_del_3 P-platser_Rottråden_16

Bygglov på Långgatan

(Klicka på bilden för att öppna den i full storlek)

P-platser_Rotfrukten-Rotborsten

Bakgrund

Vid anläggningsförrättningen som genomfördes 1980 köpte sig alla villaägare dispositionsrätten till en garageplats och en halv parkeringsplats. Denna dispositionsrätt är knuten till huset och följer med vid ägarbyte. De halva platserna utgörs av de gemensamma platserna märkta som förhyrda platser som tillhör varje villagård. För de hushåll som äger mer än en bil räcker inte detta till. På vissa gårdar fungerar det ändå, eftersom grannar med bara en bil - som parkerar denna i garaget - lånar ut sin halva plats.

För några år sedan genomfördes utbyggnad av antalet parkeringsplatser på Långgatan och nu har turen kommit till Grengatan. Har hushållet mer än en bil har man nu chans att göra rätt för sig genom att köpa sig rätten till ytterligare en halv parkeringsplats. Då får man ensam nyttjanderätt till en parkeringsplats (utöver garageplatsen), som skyltas med husnumret. Nyttjanderätten till parkeringsplatsen medföljer huset vid ägarbyte. Vänligen notera att de som köpt sig nyttjanderätten till en egen parkeringsplats inte längre har rätt att nyttja de återstående gemensamma förhyrda platserna.

Parkeringsplatserna byggs ut till självkostnadspris, vilket för närvarande uppskattas till ca 7.500 kr per halv parkeringsplats. Samfälligheten kommer att bygga ut precis så många platser som det finns intresse för. Om exempelvis fyra hushåll på en gård köper sig nyttjanderätt till en egen parkeringsplats så kommer två nya platser att byggas ut, så att två befintliga platser (dvs 4 halva platser) och två nya platser kan fylla detta behov. De som inte köper ytterligare en halv parkeringsplats har även fortsättningsvis tillgång till en halv parkeringsplats, vilket som tidigare innebär att man har rätt att parkera på de gemensamma platserna då och då. Antalet besöksparkeringar kommer inte att påverkas. Möjligen kan någon besöksparkering komma att flyttas, för att om möjligt tillgodose att de som vill köpa en egen plats får denna på rimligt avstånd från sin gård.

Detaljplanering avseende förstärkt belysning vid garageplanerna

(uppdaterad 2013-04-24)

Som utlovades vid föreningsstämman visas här den planerade förstärkningen av belysningen vid våra garageplaner. Arbetet med detta kommer att inledas under våren.

light_fixtures-detailed_plan (klicka på bilden för att se den i full storlek)

Vinie för dialog med Utsikt angående anslutning till fibernät

(uppdaterad 2013-04-23)

Under föreningsstämmorna ikväll (samfällighetens och Vinies) diskuterades erbjudandet från Utsikt om anslutning till fibernät. Vinie låter meddela att de för en dialog med Utsikt om villkoren kring fiberanslutning och att de återkommer med mer information snart. All information som framkommer i denna fråga kommer att återges här på samfällighetens hemsida.

Vissa undrar varför en fiberanslutning är bättre än de bredbandslösningar som vi redan har tillgång till. Den främsta anledningen är att fibertekniken ger oss möjlighet till högre bandbredd än vad vi har idag. Tekniken har också stor potential vad det gäller att bygga bort flaskhalsar i takt med att fler och fler nyttjar alltmer bandbredd i våra bredbandsnät. Att ansluta sig till fibernät kan ses som ett sätt att "framtidssäkra" bredbandet. Framför allt är det olika typer av TV/video tjänster via bredbandet som driver behovet av ökad bandbredd.

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-07

(uppdaterad 2013-04-23)

Det konstituerande styrelsemötet efter stämman hålls tisdagen den 7:e maj kl 19.00, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Alla medlemmar är välkomna att deltaga på våra styrelsemöten.

Kort från kvällens föreningsstämma

(uppdaterad 2013-04-23)

Vid samfällighetens föreningsstämma framkom det att revisorerna underkänt styrelsens ekonomiska redovisning för 2012. Detta innebar att de punkter på dagordningen som hade med föreningens ekonomi och styrelsens ansvarsfrihet att göra bordlades och får invänta en extra föreningsstämma.

Styrelsen måste nu göra ett omtag för att få ordning på bokföringen. Avgående revisorn Anders Sternö har erbjudit sig att hjälpa föreningens kassör Peter Jansson med detta och samtidigt instruera styrelsen hur den ekonomiska redovisningen bör hanteras och följas upp framöver. Styrelsen mottar tacksamt denna hjälp och återkommer med kallelse till en extra föreningsstämma så snart redovisningen är i ordning.

Valberedningen hade hur som helst skött sin uppgift på ett bra sätt och en ny styrelse, där Kristian Gjessing fortsätter som ordförande, kunde tillsättas utan några större diskussioner. Närmare detaljer kommer i det regelrätta protokollet så småningom.

Utsikt erbjuder anslutning till Fibernät

(uppdaterad 2013-04-19)

Den 18:e april höll Utsikt informations­träff i Vidingsjö­skolands matsal, angående erbjudan­det om anslutning till Utsikts fiber­nät som alla villa­ägare i området fått.

Erbjudan­det innebär att varje hushåll kan ansluta sig till Utsikts fiber­nät, förut­satt att till­räckligt många i området vill an­sluta sig. Utsikt står för allt som krävs för att dra fiber fram till bo­staden och instal­lera ett ut­tag i mark­plan, för­utom gräv­ning på den egna tom­ten som var och en själv får ordna. Kabeln ska ligga på minst 3 dm djup och Utsikt kommer i första hand att dra kabeln från anslutande gräs­områden. Ansluter man sig från start kostar detta 15.700 kr, om man ansluter sig senare upp­ges priset bli 25.000 kr.

När fibern är in­dragen har man möj­lighet att ansluta sig till någon av de tiotal opera­törer som er­bju­der sitt tjänste­utbud av bred­band, tele­foni och TV tjänster i Utsikts fiber­nät. Utsikt tar inte ut någon nät­avgift direkt av kon­sumen­ten utan man be­talar endast abbonemangs­avgift till opera­tören vars tjänster man nytt­jar.

Totalt har ca 1300 hus­håll i Vidingsjö med omnejd fått erbjudan­det från Utsikt och informations­träffen var väl­besökt. Vissa som när­varade på informations­mötet hade även fått mot­svarande erbjudande från Telia, att ansluta sig till Telia Operator Business "Öppen fiber" nät. Detta kompli­cerar situa­tionen lite grand, eftersom både Utsikt och Telia behöver till­räckligt många hus­håll som anslu­ter sig för att få lön­sam­het i verk­sam­he­ten så att ut­bygg­naden kan genom­föras. Vi som bor på Lång­gatan och Gren­gatan har dock inte fått något erbjudande från Telia. Vi har idag varit i kontakt med Telia för att få reda på om det är något erbjudande från dem på gång även för vår del. Telia med­delar dock att våra gator inte omfattas av den kampanj som de nu startat och det finns heller ingen tid­plan för något sådant erbjudande.

Vill man ha en fiberanslutning inom överskådlig framtid verkar det alltså vara Utsikts erbjudande som gäller. Utsikt önskar få våra beställningar senast den 18:e maj och om tillräckligt många är intresserade så återkommer de därefter med en tidplan för utbyggnad. Mer information finns på Utsikts hemsida:

Revisor sökes

(uppdaterad 2013-04-15)

Valberedningen söker med ljus och lykta efter en revisor för verksamhetsåret 2013. Om du kan tänkta dig att ställa upp och hjälpa föreningen eller om har du någon lämplig kandidat att föreslå, vänligen hör av dig till valberedningen (se kontaktinformation här).

Du som vill stötta föreningengs verksamhet genom att medverka i styrelsen, som ledamot eller suppleant, är givetvis också välkommen att höra av dig till valberedningen innan stämman den 23/4. Det behövs alltid nya förmågor i styrelsen.

Föreningsstämma 2013-04-23

(uppdaterad 2013-03-31)

Samfällighetens årliga föreningsstämma hålls som vanligt i april. Varmt välkomna!

    När: Tisdagen den 23:e april, kl 18:30
    Var: Vidingsjöskolans matsal

Kallelsen finns tillgänglig här på hemsidan och kommer även att delas ut i brevlådorna i god tid innan stämman. Vissa av bilagorna kommer också att distribueras i pappersform, övriga finns tillgängliga här nedan:

Förbättrad belysning vid garagelängorna

(uppdaterad 2013-02-17)

Vid styrelsemötet 2013-01-17 beslutades att föreningen ska sätta upp fler armaturer på garagelängorna. Beslutet togs efter att många boende i området påpekat att belysningen vid garagen är för dålig. Enligt förslaget som togs fram som beslutsunderlag behövs det ca 33 st nya armaturer. I bilden nedan anger siffran vid varje garagelänga hur många nya armaturer som anses behövas där (klicka på bilden för att förstora den)

1

Nästa steg är att mer exakt bestämma placeringen av de nya armaturerna. Har ni synpunkter i denna fråga, hör av er till säkerhetsansvarig Håkan Glimsjö (se kontaktinformation här.)

Protokoll från styrelsemötet 2013-01-17

(uppdaterad 2013-02-17)

Nu finns protokoll från styrelsemötet som hölls 2013-01-17 på protokollsidan.

Inför föreningsstämman i april

(uppdaterad 2013-02-14)

I april hålls samfällighets­föreningens årliga förenings­stämma. Fundera över om du har lust att engagera dig i styrelse­arbetet och passa gärna på att besöka ett styrelse­möte innan stämman och prata med val­bered­ningen. Det behövs alltid nya leda­möter och supplean­ter i styrel­sen. Kontakt­information till val­bered­ningen finns på kontakt­sidan för för­troende­valda.

Motioner som ska behandlas på förenings­stämman ska enligt våra stadgar vara styrelsen till­handa i februari.

Bankgironummer

(uppdaterad 2012-10-25)

Inför betalningen av samfällighetsavgiften nu i oktober har vissa fått en avi med ett förtryckt bankgironummer, som skiljer sig från det bankgironummer som står i informationsbrevet. Det är numret som står i informationsbrevet som vi normalt använder, men bankgironumret på den förtryckta blanketten fungerar också.

Garageinbrott!

(uppdaterad 2012-10-25)

För några veckor sedan hade vi inbrott i ett antal garage på Grengatan. Nu har även ett antal garageportar på Långgatan blivit uppbrutna och en boende har blivit av med en uppsättning vinterhjul som förvarades i garaget.

Undvik att förvara stöldbegärliga föremål i bil och garage och hör av er till polisen om ni ser något misstänkt.

Byte av gårdsombud

(uppdaterad 2012-05-15)

Gårdsombudssysslan bör rotera mellan hushållen på gården och byte bör göras en gång per år. Ni som varit gårdsombud under 2011 uppmanas därför att lämna vidare sysslan till nästa hushåll på tur.

I samband med utdelningen av nästa cirkulationslista kommer en blankett för byte av gårdsombud att lämnas i gårsombudens brevlådor. Denna blankett finns även att ladda ner från arkivsidan. Det går även bra att skicka ett mail med denna information till sekreterare.

För tillträdande gårdsombud finns information om vad som ingår i uppdraget att läsa på informationssidan om gårdsombud.

Kontaktinformationen uppdaterad för verksamhetsåret 2012

(uppdaterad 2012-05-15)

Efter att den nya styrelsen nu har konstituerats har kontaktuppgifterna uppdaterats för samtliga förtroendevalda och för dem som är kontaktpersoner för olika ansvarsområden. Se kontaktsidorna.

Protokoll från föreningsstämman 2012-04-19

(uppdaterad 2012-04-26)

Nu finns protokoll från föreningsstämman som hölls 2012-04-19 på protokollsidan.

Ekonomiska rapporter 2011

(uppdaterad 2012-04-09)

Nu finns även balans- och resultatrapporter för verksamhetsåret 2011 tillgängliga för nedladdning:

Föreningsstämma 2012-04-19

(uppdaterad 2012-04-02)

Samfällighetens årliga föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 19:e april kl 18:30, i Vidingsjöskolans matsal. Varmt välkomna!

Kallelsen finns tillgänglig här på hemsidan och kommer även att delas ut i era brevlådor senast två veckor innan stämman. Vissa av bilagorna kommer också att delas ut, samtliga kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan:

Takpannor

(uppdaterad 2012-03-10)

Styrelsen har fått en förfrågan från en medlem om var man kan få tag i ersättnings­takpannor till våra hus. Zanda, som tillverkade originaltakpannorna, har inte längre någon verksamhet i Sverige. Företaget Örebro­pannan säger sig dock tillverka takpannor med samma profil (dock ej nockpannor). Se svar från Eva Schön på Örebro­pannan nedan:

"Vi har samma profil som Zanda hade på sina pannor. Vi har alltså inte tagit över deras produktion utan vi tillverkar Örebropannan. Det som skiljer är färgerna. Behöver ni nockpannor kan vi inte erbjuda den modell som Zanda hade utan då får ni titta på övriga tillverkares modeller. Det går bra att beställa takpannor här. Ni kan titta på hemsidan vilken färg som kan vara mest lik den ni har idag. Får jag sedan veta antal och leveransadress så kan jag lämna ett pris. För att det inte ska bli en orimlig fraktkostnad föreslår jag att ni beställer gemensamt till en adress."

Styrelsen kommer inte att samordna något inköp av takpannor, men om det finns flera medlemmar som är i behov av takpannor kan vi förmedla kontakt er emellan så att ni kan gå ihop och göra ett gemensamt inköp om ni vill. Skicka ett mail till info med era kontaktuppgifter och skriv "Takpannor" i ämnesraden, så förmedlar vi kontaktuppgifterna er emellan.

Inbrottstjuv häktad

(uppdaterad 2011-07-29)

Corren skriver den 28/7 att en inbrottstjuv gripits vid Ekhagaskolan i Johannelund och nu sitter häktad. Läs artikeln i Corren.

Slutbesiktning av garagen 2011-06-28

(uppdaterad 2011-06-26)

Tisdagen den 28:e juni kommer slutbesiktning av garagen att genomföras.

Alla som har elektriskt portöppnare ombeds att koppla ur denna under under tisdagen, för att underlätta besiktningen!

Nytt inbrott på Långgatan i helgen!

(uppdaterad 2011-05-29)

I helgen begicks ett inbrott i en hyresrätt på Långgatan. Har ni sett något misstänkt i området, vänligen hör av er till polisen, tel 114 14.

Återigen har inbrottet skett från baksidan, hos en familj som varit bortrest över helgen. Inbrottstjuvarna har uppenbarligen mycket god koll på vilka som är bortresta om helgerna! Håll utkik efter personer i området som kan tänkas spana på våra hus och tipsa polisen om ni ser något misstänkt. Hjälp din granne att se efter huset när de är bortresta!

Fler inbrott i närområdet

(uppdaterad 2011-05-24)

Tyvärr fortsätter inbrott att begås i vårt närområde, även om det inte skett några fler inbrott just i vårat område sedan mars månad.

Polisen spanar efter inbrottstjuvarna, men de behöver vår hjälp. Ser ni något misstänkt, hör av er till polisen. Tillsammans kan vi göra vårt område säkrare!

För akuta ärenden, ring 112 och begär polisen.

För övriga polisärenden, ring 114 14.

Den 31:a årliga föreningsstämman hölls 2011-04-28

(uppdaterad 2011-04-28)

Ett komplett protokoll från föreningsstämman kommer att finnas på hemsidan senast den 20 maj och därefter skickas runt via cirkulationslistor. Till dess kan vi rapportera att stämman lyckades tillsätta samtliga poster och kontaktuppgifterna för de förtroendevalda är nu uppdaterad i enlighet med detta, se Kontakt >> Förtroendevalda. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter kommer att kallas till ett konstituerande styrelsemöte inom några veckor.

Föreningsstämman beslutade också att höja den årliga uttaxeringen till 5800 kr per villa (tidigare 5000 kr). Höjningen beror huvudsakligen på att våra fasta grönområdeskostnader har ökat de senaste åren, samtidigt som de två senaste vintrarnas omfattande snöröjningsbehov har urholkat föreningens kassa. Utöver detta finns behov av att genomföra vissa dyra åtgärder i området, såsom att slamsuga dagvattenbrunnar på samfällighetens mark (rekommenderas att göras vart 3:e år, men vi har inte gjort det på 11 år) samt att förbättra dräneringen kring vissa av våra nyrenoverade garage.

Polisen informerar på föreningsstämman, 28 april

(uppdaterad 2011-03-18)

I samband med den årliga föreningsstämman, torsdagen den 28 april kl 18:30 i Vidingsjöskolans matsal, så kommer polisen att närvara för att informera och svara på frågor. Främsta anledningen är förstås de inbrott som skett i området de senaste månaderna.

Skadegörelse på Långgatan

(uppdaterad 2011-03-18)

I lördags kväll (12 mars) var det någon som satte eld på den vägarbetsskylt som Thormans ställt ut på Långgatan. Brandkåren larmades, men elden hade slocknat av sig själv innan de hann fram.

Nu blir det fler P-platser på Långgatan

Vår markentrepenör Thormans startar måndagen den 14 mars utbyggnaden av de beställda parkeringsplatserna på Långgatan. Arbetet beräknas ta ca 2-3 veckor och påbörjas vid gårdarna närmast Vistvägen.

Medan arbetet pågår kommer vissa P-platser att vara avspärrade, och det kan komma att ligga grushögar vid vändplanerna. Berörda bilägare ombeds ställa bilen i garaget, på gästplatser eller på intill­liggande ytor där de inte hindrar arbetet eller framkomligheten. I första omgången ska det läggas på grus, sedan kommer platserna asfalteras och märkas upp. När P-platserna är klara kommer de att fördelas till beställarna, och skyltas.

Kristian Gjessing sköter kontakterna med Thormans och besvarar frågor som rör arbetet. Kontaktuppgifter till Kristian finns på kontaktsidan.

Föreningsstämma, 28 april

(uppdaterad 2011-03-09)

Den årliga föreningsstämman kommer att äga rum torsdagen den 28 april, kl 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

Valberedningen är i full gång med arbetet att fylla platserna efter avgående styrelse­ledamöter och suppleanter. Är du intresserad av att bidra till en väl fungerande sam­fällighet? Hör av dig till valberedningen i så fall. Kontaktuppgifter finns här (valberedningen listas under Övriga förtroendevalda).

Protokoll från förvaltningsmöte 2011-02-28

(uppdaterad 2011-03-09)

Protokoll från förvaltningsmöte med Green Landscaping 2011-02-28 finns nu på protokollsidan.

Ytterligare ett inbrott på Grengatan!

(uppdaterad 2011-03-06)

Ytterligare en villa på Grengatan har haft inbrott nu i helgen medan de boende varit bortresta. Även denna gång har tjuvarna tagit sig in från baksidan.

Har ni sett något misstänkt, vänligen kontakta polisen på tel 114 14, alternativt Håkan Glimsjö (föreningens trafik- och säkerhetsansvarig) på tel 070-243 01 36.

Inbrottsvåg i södra Linköping

(uppdaterad 2011-02-07)

Det har skett fler inbrott än normalt i våra trakter de senaste månaderna. Östgöta Brandstodsbolag, som organiserar grannsamverkan mot inbrott och skador, har gjort ett utskick riktat till oss angående detta. Ladda ner dokumentet (PDF).

Det är viktigt att vi hjälps åt att se efter varandras bostäder när någon är bortrest. Läs gärna tipsen på sidan om Säkerhet.

Inbrott på Grengatan!

(uppdaterad 2011-01-30)

Viktig information från Håkan Glimsjö, trafik och säkerhetsansvarig:

Tyvärr har en boende i villa på Grengatan haft inbrott i sin bostad under söndagsdygnet 30/1, gärningsmän har gått in genom ett altanfönster. Polis och polishundar finns nu på platsen och polistekniker kommer att göra en brottsplatsundersökning.

Jag uppmanar alla boende i området att ha ökad uppmärksamhet på okända personer som rör sig i området. Om ni sett någonting misstänkt under söndagen 30/1 ring polisen eller ta gärna kontakt direkt med mig.

Kontakta polisen: Rutinärende 114 14, AKUT ärende: 112

Mycket tyder på att denna/dessa tjuvar även har gjort ett inbrott på Gäddvägen, Johannelund under samma tid.

Om behov finns så återkommer jag med mer information på vår hemsida.

Mvh Håkan Glimsjö trafik- o säkerhetsansvarig 070-243 01 36

Varning för inbrottstjuvar!

(uppdaterad 2010-12-20)

Under helgen som gick inträffade tre villainbrott i Berga- och Vidingsjö­området. Gärningsmännen tog sig in via fönster och altandörrar.

Ökad uppmärksamhet önskas, då bostadsinbrotten av tradition ökar vid storhelger. Meddela era grannar när ni åker bort och hjälp varandra med att skotta snö och ta in posten.

Var även försiktiga med levande ljus. Var noga med att släcka dem när ni lämnar bostaden, så även vid en kortare tid.

Mer information om säkerhet och brottsförebyggande åtgärder hittar ni på säkerhetssidan.

    God Jul Önskar Håkan Glimsjö // Säk. o Trafik ansvarig

Garageportsöppnare

(uppdaterad 2010-10-13)

De nya garage­portarna börjar nu komma på plats. Efter­som många har frågat om det går att köpa till elektrisk garage­ports­öppnare, så infor­merar vi här om några före­tag som er­bjuder installa­tion av sådana. Att skaffa elektrisk port­öppnare är förstås fri­villigt och vem man i så fall vill anlita är upp till var och en. Tänk dock på att mon­teringen ska ut­föras fack­manna­mässigt och att garagets konstruk­tion ej får för­svagas av installa­tionen.

Montering av nya garageportar inleds 20 september

(uppdaterad 2010-09-14)

De nya garageportarna har anlänt och monteringen av dessa kommer att inledas måndagen den 20 september. Portarna kommer att installeras i respektive garagelänga i samma ordning som garagen har renoverats. Det innebär att Skanska kommer att påbörja arbetet med att byta ut portarna längst in på Långgatan och följa sin garagenumreringen från 1-30 precis som tidigare (se de inskannade områdeskartorna i inlägget nedan). Den dag garageporten ska installeras måste bilen vara ute ur garaget, men vinterdäck etc. kan lämnas kvar.

Lappar kommer att delas ut i brevlådorna några dagar innan respektive garageport ska bytas, men vill du ha längre framförhållning så finns den preliminära planen här:

 1. 2010-09-20
 2. 2010-09-21
 3. 2010-09-22
 4. 2010-09-24
 5. 2010-09-27
 6. 2010-09-27
 7. 2010-09-29
 8. 2010-09-30
 9. 2010-10-01
 10. 2010-10-01
 11. 2010-10-04
 12. 2010-10-04
 13. 2010-10-05
 14. 2010-10-06
 15. 2010-10-08
 16. 2010-10-08
 17. 2010-10-11
 18. 2010-10-12
 19. 2010-10-13
 20. 2010-10-13
 21. 2010-10-14
 22. 2010-10-14
 23. 2010-10-15
 24. 2010-10-18
 25. 2010-10-19
 26. 2010-10-20
 27. 2010-10-21
 28. 2010-10-22
 29. 2010-10-22
 30. 2010-10-25

Numret som står angivet innan datumet anger Skanskas numrering på våra garage­längor och vilket garage som avses med respek­tive nummer ser ni i de inskannade områdes­kartorna som finns länkade i inlägget nedan.

Tidplan för renovering av återstående garagelängor

(uppdaterad 2010-09-13)

Garagerenoveringen fortgår planenligt och en tidplan för det återstående arbetet är nu framtagen, se nedan.

Planerad renoveringsstart (panelbyte m.m. ej portbyte) för respektive garagelänga i etapp 3:

 1. 2010-09-22
 2. 2010-09-24
 3. 2010-09-28
 4. 2010-09-30
 5. 2010-10-04
 6. 2010-10-07
 7. 2010-10-12
 8. 2010-10-15
 9. 2010-10-20
 10. 2010-10-22
 11. 2010-10-26
 12. 2010-10-28

Numret som står angivet innan datumet ovan anger Skanskas numrering på våra garagelängor och vilket garage som avses med respektiva nummer ser ni i de inskannade områdeskartorna nedan.

Under perioden renovering av respektiva garagelänga pågår måste garaget vara tomt. Varken bil eller andra föremål får finnas i garaget. Använd våra besöksparkeringar eller ställ bilen där det är möjligt utan att hindra framkomligheten.

Har du frågor angående garagerenoveringen, kontakta Roger Jonasson (se kontaktsidan.)

Garagerenoveringen återupptas vecka 32

(uppdaterad 2010-07-24)

Garagerenoveringen återupptas efter semesteruppehåll måndagen den 8 augusti. På områdeskartorna som nås via länkarna nedan är garagelängorna numrerade i den ordning de kommer att renoveras. Renoveringsstart för respektive garagelänga anges i listan nedanför.

Planerad renoveringsstart för respektive garagelänga i etapp 2:

 1. 2010-08-09
 2. 2010-08-12
 3. 2010-08-16
 4. 2010-08-19
 5. 2010-08-20
 6. 2010-08-25
 7. 2010-08-30
 8. 2010-09-01
 9. 2010-09-06
 10. 2010-09-08
 11. 2010-09-10
 12. 2010-09-15
 13. 2010-09-17

Under perioden renovering av respektiva garagelänga pågår måste garaget vara tomt. Varken bil eller andra föremål får finnas i garaget. Använd våra besöksparkeringar eller ställ bilen där det är möjligt utan att hindra framkomligheten.

Har du frågor angående garagerenoveringen, kontakta Roger Jonasson (se kontaktsidan.)

Växtlighet kring garagen måste bort

(uppdaterad 2010-07-08)

För att panelen på garagen ska kunna bytas kommer vi att behöva klippa eller gräva bort träd och buskar som står för nära garagen. På vissa ställen kommer det även att behöva anläggas stenkistor för att undvika att vatten rinner in i garagen.

Framöver kommer vi inte att tillåta någon växtlighet närmare än 150 cm från garagen.

Protokoll från förvaltningsmöte och lekplatsbesiktningar

(uppdaterad 2010-07-08)

Protokoll från förvaltningsmöte 2010-05-12 och lekplatsbesiktningar 2010-05-11 finns nu på protokollsidan. Våra lekplatser fick glädjande nog endast två anmärkningar, ett trasigt lekbord och en grävmaskin som saknar ett handtag (utställd av boende). Bordet kommer att åtgärdas av samfälligheten. Grävmaskinen måste åtgärdas av dem som ställt ut den i sandlådan eller tas bort.

Garagerenoveringen är igång!

(uppdaterad 2010-06-15)

Garagerenoveringen är nu igång på Långgatan. Den gamla panelen har rivits på det första garaget och på onsdag (16/6) börjar man sätta ny panel.

1 2 3 4

Planenlig garagerenoveringsstart

(uppdaterad 2010-06-13)

Garagerenoveringen sätter igång på måndag morgon, 14 juni, som planerat (se föregående inlägg).

Den nya panelen kommer att målas röd med vita knutar. De nya portarna, som installeras i höst, kommer att vara grå.

Garagerenoveringen inleds på Långgatan 14 juni

(uppdaterad 2010-06-05)

Garagerenoveringen kommer att starta måndagen den 14 juni. Först ut är garagelängan längst in på Långgatan. På denna översiktskarta kan ni se när renovering av respektive garagelänga på den inre delen av Långgatan kommer att starta. De fem garagelängorna som är utmärkta på bilden är vad som beräknas hinnas med fram till semestern. Renovering av dessa garage kommer genomföras enligt följande tidplan:

 1. 14/6 - 18/6
 2. 18/6 - 24/6
 3. 24/6 - 1/7
 4. 1/7 - 7/7
 5. 7/7 - 9/7

Under perioden renovering av respektiva garagelänga pågår måste garaget vara tomt. Varken bil eller andra föremål får finnas i garaget. Använd våra besöksparkeringar eller ställ bilen där det är möjligt utan att hindra framkomligheten.

Eftersom garageportarna inte anländer förrän tidigast vecka 34 kommer det att bli en andra renoveringsetapp i höst, då portarna installeras. Under den andra etappen räcker det att bilen inte står parkerad i garaget den dag er port ska bytas. Vi återkommer med mer information angående den andra etappen längre fram.

Har du frågor angående garagerenoveringen, kontakta Roger Jonasson (se kontaktsidan.)

Garagemålning

(uppdaterad 2010-06-02)

Eftersom ansökan om bygglov måste lämnas in snarast kommer styrelsen denna vecka att besluta vilka färger de nya garagen ska målas i. Alla garagelängor kommer att målas likadant och förslagen är följande:

På baksidan av den gula garagelängan längst in på Långgatan (intill Långgatan 134) har målerifirman provmålat för att vi ska kunna se hur det blir:

Röd panel med grå/vita knutar Grå panel med röda/vita knutar

Meddela gärna din åsikt till Roger Jonasson via e-post (se kontaktsidan.)

Garagerenoveringen inleds preliminärt vecka 24

(uppdaterad 2010-05-29)

Skanska är ivriga att komma igång med renoveringen av våra garage. Preliminärt börjar de därför med panelbyten redan under vecka 24. Renoveringen kommer att inledas längst in på Långgatan.

Information kommer att gå ut till berörda garageinnehavare ungefär en vecka innan respektive garage behöver vara tömt inför panelbytet.

De nya portarna kommer först efter sommaren och därför kommer renoveringen att genomföras i två omgångar. Under tiden panelbytet äger rum måste garaget vara tomt. Då nya porten installeras räcker det att det inte står någon bil parkerad i garaget den dagen porten monteras.

Styrelsen har beslutat att alla garage ska målas i samma färger. Vilken färgkombination det blir utreds för närvarande av garagegruppen, med hjälp av den kontrakterade målerifirman.

Har du frågor, funderingar eller åsikter om garagerenoveringen, kontakta Roger Jonasson (se kontaktsidan).

Röjning av naturmarkskullen mot Vistvägen

(uppdaterad 2010-05-29)

Lördagen den 22 maj samlades ett gäng frivilliga för att ta itu med den igenväxta kullen på Grengatan (vid gården 126-139). Samfälligheten stod för maskinhyra och korv, de frivilliga för hårt arbete i majvärmen! Totalt forslades nio fulla gallersläp med vildvuxna taggbuskar, sly och döda träd till ÅVC i Ullstämma.

1 2 3 4 5 6 7 8

Förtydligande angående garagerenoveringen

(uppdaterad 2010-05-23)

Det tycks råda en viss osäkerhet om vad den planerade garagerenoveringen egentligen omfattar. I den information som gått ut framgår det att garagen ska renoveras enligt förfrågningsunderlaget, som kan laddas ned från Arkiv-sidan. I korthet innebär detta följande:

Renoveringen kommer att uföras av Skanska och kostnaden för varje garage uppgår till 18.000 kr.

Förlängd tidsfrist för garagerenoveringsavgiften

(uppdaterad 2010-05-22)

Renovering av garagen är fördröjd av vår leverantör Skanska (pga leveranstid av nya garageportar). Detta medför att Styrelsen i samfälligheten beslutat att flytta fram sista betalningsdag av 18.000 kr till 31 augusti 2010 för de villaägare som önskar.

Uppdaterad brottsstatistik

(uppdaterad 2010-04-27)

Brottstatistiken som säkerhetsansvarig Håkan Glimsjö presenterade på föreningsstämman finns nu även här.

Rapport från föreningsstämman 22 april

(uppdaterad 2010-04-22)

Samfällighetsföreningens 30:e årsstämma skulle förutom att tillsätta en ny styrelse, även ta ställning till omfattning och finansiering av den förestående garagerenoveringen.

Garagerenoveringens omfattning

Stämman beslutade att renovering enligt förfrågningsunderlaget, som besiktningsman Inge Carlsson tagit fram åt oss, ska utföras. Enligt det lägsta gällande anbudet kostar detta ca 18.000 kr per garage. Beslutet fattades med överväldigande majoritet utan rösträkning.

Garagerenoveringens finansiering

Stämman beslutade att villaägarna och Stångåstaden ska betala garagerenoveringen kontant. Beslutet fattades genom omröstning med 36 röster för kontant betalning mot 15 röster för finansiering genom lån. Anbuden gäller endast en månad framåt i tiden och vi kan inte gå vidare utan att först säkra finansieringen. Därför kommer inbetalningskort på 18.000 kr att skickas ut till samtliga villaägare inom kort. Den ordinarie samfällighets­avgiften ligger kvar på 5.000 kr per villaägare även i år.

Styrelse

Till ny ordförande i föreningen valdes Thorbjörn Nero, tidigare ledamot. Vi hälsar även de nya suppleanterna Annika Andersson, Rickard Rosén och Kristin Ljungemyr välkomna i styrelsen. Hela den nya styrelsen återfinns på den uppdaterade kontaktsidan för våra förtroendevalda. Avgående ordförande Roland Johansson, tackades för en god insats.

Övriga uppgifter redovisas senare via ordinarie protokoll.

Garagerenovering

(uppdaterad 2010-04-17)

Beslutsunderlaget angående garagerenoveringen som delats ut i brevlådorna finns nu på Arkiv-sidan. Där återfinns även förfrågningsunderlag och besiktningsprotokoll.

Föreningsstämma, 22 april

(uppdaterad 2010-04-14)

Samfällighetsföreningens årliga föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 22 april kl 18:30, i Vidingsjöskolans matsal.

Kallelse, med tillhörande dokument, finns att läsa här:

Fel i den ekonomiska rapporten

(uppdaterad 2010-04-06)

Den ekonomiska rapporten som distribuerats tillsammans med kallelsen till förenings­stämman har visat sig innehålla felaktigheter. Korrekta uppgifter finns att läsa via länkarna i inlägget om föreningsstämman och kommer även att delas ut inför stämman.

Resultat från garagebesiktningen

(uppdaterad 2010-01-18)

Tis­dagen den 5 januari besiktigades våra garage av besiktningsman Inge Carlsson. Detta har resulterat i åtgärdsförslaget som återges nedan. Rapporten i sin helhet återfinns här som PDF. Utifrån detta underlag kommer nu ett offertunderlag för garagerenoveringen att tas fram. Har ni synpunkter angående garagerenoveringen, kontakta styrelsen. Styrelsens garagegrupp leds av Roger Jonasson, se kontakt­sidan.

Förslag till åtgärder

Då garageportar är till åldern komna och att reservdelar mycket svåra, för att i flera fall omöjliga att få tag på så bör de bytas ut. AB Stångåstaden har på sina objekt bytt ett stort antal portar, och då företrädesvis monterat en modell typ DIEDEN-porten. Den finns i olika modeller och utförande, men är i de flesta fall en isolerad port i bra skick. Det finns också andra billigare modeller typ Tyska NORMSTAHL-porten, som är en plåtskiva med ett enklare beslag. Den nya porten som monteras måste höjas något och förses med en gummilist i botten, då befintliga asfaltytor ligger högt i förhållande tillbottensyllar, Detta för att säkerställa att portarna går att öppna smärtfritt utan att ta i asfalt och bottensyll

Vad avser panel så förordar jag att den byts till ny i hela området. Detta för att komma i en jämn cykel gällande underhåll mm. Jag förordar att den nya panelen monteras stående, då det är allmänt bekant att den håller något bättre än en liggande, som tar åt sig mera fukt. Utseende på stående panel finns i flera olika modeller och utförande. Dock förordar jag en panel med not och spont för att på ett bra sätt klara vindskivor mm

Bottenplåt är i ett skapligt skick, dock med ett sort antal färgsläpp. Den bör behandlas i samband med renovering.

En annan lösning för att förhindra vattenstänkning nedkant panel är att montera hängränna och stuprör, vilket är utfört på ett par ställen. Utloppet kan utföras med att vattenmagasin av en singelhög s.k. infiltrationsgrop. Den kommer dock på tomtmark vid ett par ställen.

När det gäller den invändiga mellanväggen så kan den finnas kvar i befintligt skick. Det måste dock utföras en kapning i botten på skivorna, så att sugning av smältvatten förhindras. Det bör gå bra med att kapa skivan en 8 – 10 mm utan att det äventyrar något.

Inge Carlsson

Förebygg bostadsinbrott

(uppdaterad 2010-01-12)

Säkerhetsansvarig Håkan Glimsjö informerar om vad vi kan göra för att förebygga bostadsinbrott (PDF-dokument).

Varning för inbrott

(uppdaterad 2009-12-06)

För närvarande sker betydligt fler villa- och lägenhetsinbrott än normalt i Linköping. Vi har ännu så länge varit förskonade inom vårt område, men alla som åker bort över helgerna uppmanas att se om sitt hus och prata med sina grannar innan ni far. Ta gärna en titt på checklistan på säkerhetssidan.

Garagerenovering

(uppdaterad 2009-12-06)

Vid styrelse­mötet den 3 december diskuterades bl.a. hur vi ska gå vidare med det stämman beslutade avseende garage­renoveringen. Första steget blir nu att anlita en besiktnings­man som kommer att gå igenom samt­liga garage för att ge oss en helhets­bild av hur det befint­liga skicket faktiskt är. Detta efter­som stämman starkt ifråga­satte nyttan med att bara byta panel och portar. Besiktnings­mannens rapport kommer sedan att ligga till grund för en ny offert­omgång avseende garage­renoveringen. Utöver detta kommer vi även att ta in offerter avseende upp­förandet av helt nya garage, så att vi kan ta ställning till vilken väg vi ska gå vid den ordinarie stämman i vår.

Styrelsens garage­grupp leds från och med nu av Roger Jonasson och garage­gruppen har utökats med ytter­ligare med­lemmar för att orka med det arbete som renoveringen / nybyggnationen kommer att inne­bära.

Förbättrad utskriftsfunktion på hemsidan

(uppdaterad 2009-12-06)

Tidigare gick det att skriva ut en uppdaterad informations­mapp från hem­sidan, men det krävde en stor portion tålamod. Nu har det blivit smidigt. Läs mer om anpassning för utskrift på sidan om hemsidan eller testa funktionen via länken längst ned på översiktsidan.

Extra föreningsstämma hölls 1 december

(uppdaterad 2009-12-01)

En extra förenings­stämma hölls på tisdag­kvällen den 1 december i Vidingsjö­skolans mat­sal. Stämman var väl­besökt och många tog chansen att fram­föra sina åsikter i de tre när­liggande frågor som avhandlades; garage­renovering, utbyggnad av parkerings­platser samt parkerings­övervakning.

Nedan redogörs i korta drag vad stämman beslutade. En mer detaljerad redogörelse kommer som vanligt i det ordinarie protokollet, som kommer att presenteras på hemsidan och skickas runt med cirkulationslistor så snart det har färdigställts.

Garagerenovering

Frågan som styrelsen i förväg formulerat var hur den förestående garage­reno­veringen ska finansieras; Kontant ur villägarnas fickor eller genom att samfällig­heten tar ett lån som betalas av genom en höjd samfällighet­savgift. Omfatt­ningen av den före­slagna reno­veringen avsåg byte av portar och panel. Detta ifråga­sattes dock av stämman som ville veta vad en total ombyggna­tion av garagen skulle kosta, eftersom nyttan av att renovera våra fuktiga och trånga garage ansågs tvivel­aktig.

Det som beslutades var däför att styrelsen ska begära in offerter på att riva och bygga helt nya garage, gärna något rymligare än de befintliga garagen. Till den ordinarie stämman bör det finnas kostnadsuppgifter både för renovering enligt tidigare förslag och för uppförande av helt nya garage, som stämman kan ta ställning till. Det bör även presenteras klara alternativ för finansiering av de två förslagen. Förslag framkom också om att be Stångåstaden om hjälp med att besiktiga de befintliga garagen för att få en bättre uppfattning om vilken omfattning av renovering/nybyggnation som är lämpligast ur investerings­synpunkt.

Det ifrågasattes också om betalning för renovering/nybyggnation ur egen ficka verkligen är ett realistiskt alternativ, eftersom det ansågs svårt att få med alla på ett sådant förslag. Här vill vi dock poängtera att detta kommer att avgöras genom ett majoritetsbeslut på en föreningsstämma och det som där beslutas kommer samtliga att få rätta sig efter.

Utbyggnad av parkeringsplatser

Idag äger varje villägare dispositionsrätt till ett garage och en halv parkeringsplats. Ingen kan därför vara säker på att ha parkering till mer än en bil utan att hyra en s.k. gul parkeringsplats, vilka det råder brist på.

Styrelsen presenterade det pågående arbetet med utbyggnad av antalet parkerings­platser, så att de som önskar kan köpa sig dispositions­rätt till ytter­ligare en halv parkerings­plats och således disponera en hel plats. Kostnaden för detta uppskattas till cirka 9000 kr som betalas av villa­ägaren själv. Dessa parkerings­platser får samma status som övriga parkerings­platser inom sam­fällig­heten vilket inne­bär att sam­fällig­heten står för snö­röjning och under­håll. Utrednings­arbetet pågår avseende ut­byggnad av parkerings­platser på Lång­gatan. Lyckas ut­bygg­naden på Lång­gatan kommer arbetet där­efter att gå vidare med ut­byggnad på Gren­gatan enligt samma modell. Stämman beslutade att styrelsen kan gå vidare med det pågående arbetet.

Parkeringsövervakning

Felparkering och olovlig uppställning av släp- och husvagnar förekommer ständigt inom området. Av denna anledning har det föreslagits att vi borde anlita ett parkeringsbolag som utför parkeringskontroller åt oss. Stämman beslutade dock att inte gå vidare med detta förslag utan att fort­sätta på samma sätt som hitintills. En översyn av skyltningen inom området ska emellertid göras för att förtydliga att våra besöksparkeringar endast är avsedda för besökare till Grengatan och Långgatan.

Information från valberedningen

Val­bered­ningen tog också till­fället i akt och informerade om att både sittande ordförande och kassör anmält att de inte står till för­fogande för omval. Det innebär att vi har tunga poster att till­sätta vid den ordinarie förenings­stämman 2010. Fundera gärna igenom om du är intresserad av att vara med och bidra till samfällighetens välmående genom att engagera dig i styrelse­arbetet. Det finns förstås även andra poster än de tidigare upp­räknade som behöver till­sättas framöver. Har du frågor och funderingar så hör gärna av dig till våra val­beredare, se kontakt­sidan.

Protokoll från förvaltningsmöte

(uppdaterad 2009-11-19)

Förvaltningsmöten hålls regelbundet i samverkan med vår grönområdesentreprenör. Protokoll från mötet som hölls 2009-11-16 finns nu på hemsidan under Arkiv/Mötesprotokoll.

Protokoll från styrelsemöte

(uppdaterad 2009-11-13)

Protokoll från styrelse­mötet som hölls 2009-10-20 finns nu under Arkiv/Mötesprotokoll.

Garageanvändning

(uppdaterad 2009-11-06)

Styrelsen vill på förekommen anledning påminna om att garagen ska användas som garage och ingenting annat. Garagen får inte användas som förråd eller hobbyverkstad. Gastuber eller liknande brandfarliga föremål får inte förvaras i garagen.

Trafik- och säkerhetsinformation

(uppdaterad 2009-09-20)

Informa­tion från Trafik- och säkerhets­ansvarig Håkan Glimsjö (daterad 2009-08-26) finns att läsa här.

Det finns nu även en säkerhetssida, där de varaktiga delarna av utskicket ovan finns beskrivna, samt en sida med brottsstatistik för vårt område.

Samfällighetens kostnader i diagramform

(uppdaterad 2009-09-16)

Styrelsen får många frågor om var­för vår sam­fällig­het har en hög avgift och vad pengarna går till. Redo­visning av förening­ens ekonomi åter­finns under Information/Ekonomi och i ett försök att klar­göra vad din avgift an­vänds till, finns där nu även diagram över vår kost­nads­fördel­ning.

Utskrifter från hemsidan

(uppdaterad 2009-09-08)

Informa­tionen på hem­sidan upp­dateras konti­nuer­ligt, vilket inne­bär att de röda map­parna som delades ut 2006 efterhand blir inaktuella. För att de som saknar inter­net­upp­koppling ska kunna få upp­daterat material ut­skrivet från hem­sidan finns numera en ut­skrifts­funktion.

För att visa en sida i utskrifts­vänlig form klickar du på länken "Utskriftsvänlig sida" som finns uppe till höger i sid­huvudet på varje sida. Sidan som då visas kan skrivas ut direkt från din webb­läsare.

För att skriva ut en komplett informationsmapp från hemsidan, se instruktion på Översikt-sidan.

Till följd av denna uppdatering finns nu även en variant av hemsidan som fungerar med mobila webbläsare. Läs mer om detta under KompabilitetÖversikt/Om hemsidan.

Ny områdesansvarig från Stångåstaden

(uppdaterad 2009-08-22)

Katarina Nilsson från Stångåstaden har ersatts av Terje Berentsen. Terje Berentsen är således ny områdesansvarig för Stångåstadens hyresgäster i området och ersätter Katarina Nilsson som ledamot i samfällighetens styrelse. Vi tackar Katarina för hennes tid hos oss och hälsar Terje välkommen!

Gårdsombudsmötet 19 augusti

(uppdaterad 2009-08-21)

Den 19 augusti hölls möte med styrelsen och gårdsombuden. Inför mötet gick styrelsen igenom gårdsombudens uppgifter för att förtydliga vad som förväntas av dessa och under mötet gick vi bland annat igenom detta. En uppdaterad rollbeskrivning finns nu under Information/Gårdsombud.

Övrigt utfall av mötet redovisas senare via ordinarie protokoll.

Garagerenovering

(uppdaterad 2009-06-12)

Våra garagelängor är i stort behov av renovering. Panelen är i dåligt skick och garageportarnas fjädrar är utslitna. Flera fjädrar har redan har gått av och med anledning av detta vill vi utfärda en varning:

Garageportarnas fjädrar belastas då porten stängs och är spända under tiden porten är stängd. Går fjädern av flyger den sannolikt iväg och kan orsaka skada. Det innebär att det är farligt att vistas inne i ett garage med porten stängd!

Styrelsens garagegrupp, under ledning av Peter Persson, har tagit in offerter från fyra olika byggbolag omfattande ny panel och nya portar. Offerterna ligger på mellan 2.900.000-3.500.000 kr, men är ganska olika i sin utformning vilket gör att det inte är helt enkelt att jämföra dessa. Nästa steg blir därför att anlita en oberoende byggnadskonsult för rådgivning.

Det finns inte medel i föreningen för att finansiera garagerenoveringen. Finansieringen måste därför lösas antingen med en engångs­avgift som täcker kostnaden eller genom banklån, alternativt en kombination av dessa. Kostnaden för renoveringen utslagen per garage beräknas till ca 15.000-18.000 kr om vi, till­sammans med Stångåstaden, står för finansieringen själva. Finansiering genom banklån ger förstås en högre total­kostnad och innebär en höjd samfällighets­avgift under lång tid framöver. Observera att detta inte ryms inom den höjning av avgiften som redan gjorts i år - vilken endast täcker höjda kostnader i det löpande arbetet.