/ Arkiv

Arkiv

Mötesprotokoll >>

Ekonomiska rapporter >>

Generera aktuell informationsmapp för utskrift >>


Förrättnings­handling 0580K-90/77 (PDF)

Samfällighetsföreningens stadgar (PDF)

Detaljplan för Vidingsjö IX:

Skötselbeskrivning, grönområden (PDF)


Trädinventering 2014, förteckning (PDF)

Trädinventering 2014, kartor med trädnumrering (PDF)


Garage, laddare, switchar - Vattenfalls förteckning (Excel)

Mätarskåp, karta (PDF)


Parkeringstillstånd (lösenordsskyddad PDF)


Skisser över p-platserna:


Ritningar över gårdar och grönområden (PDF), från 1997.

Skiss över samfällighetens område (BMP)


Blankett för byte av gårdsombud (PDF)


Logotyp (GIF) för Vidingsjö IX Samfällighet.


Inventering av samfällighetens dagvattenbrunnar, genomförd 2010:


Vindsarkiv för inaktuella dokument >>


Dokument i PDF-format kräver Acrobat Reader GetAcrobatReader Logo