Historik

Enligt stads­plan - fastställd 28 oktober 1974 - skall vårt område bebyggas av enfamiljs­hus. Bebyggelsen skall vara grupp­bebyggelse.

AB Stångå­staden förvärvade området av Linköpings kommun och uppdrog åt bygg­företaget Kvissberg & Bäckström (KB) att uppföra 138 kedjehus för försäljning (inklusive tomt) och 139 radhus­lägenheter för uthyrning.

För skötsel av området - grönområden, körvägar, lekplatser och parkvägar - ansökte Stångås­taden 7 oktober 1977 hos Fastighets­bildnings­myndigheten (finns idag inom Kommun­lant­mäteriet ) om inrättande av gemensamhets­anläggning. I november 1977 begärde fastighets­ägarna att även garagen och p-platserna skall ingå i gemensamhets­anläggningen.

Fastighets­bildnings­myndigheten meddelade anläggnings­beslut 10 september 1980 (dnr 1 90/77). Beslutet vann laga kraft efter domstols­prövning. Garage och parkerings­platser intogs i gemensamhet­sanläggningen mot att Stångå­staden fick en engångs­ersättning. Härmed erhöll villa­ägarna dispositions­rätt till ett garage och del i parkerings­plats (1/2 parkerings­plats per villa).