Välkommen till

Vidingsjö IX logotype

samfällighetsförening

Samfälligheten omfattar bostadsområdet som är beläget
på Grengatan och Långgatan i Vidingsjö, Linköping.

Bostadsområdet består av 138 privatägda kedjehus samt
139 radhuslägenheter som ägs av AB Stångåstaden.


Anmäl dig gärna till samfällighetens nyhetsbrev för att få reda på när ny information publiceras på hemsidan. Detta gör du genom att skicka ett mail till info med "Anmälan Nyhetsbrev" i ämnesraden.
Avanmälan görs till samma adress.

Har du idéer eller åsikter om vad som borde finnas på denna hemsida?
Hör av dig med förslag och synpunkter till info


www.vidingsjo9.se

Om samfälligheten

Vidingsjö IX Samfällighetsförening

I samfälligheten Vidingsjö IX ingår bostadsområdet som är beläget på Långgatan och Grengatan och består av 138 privatägda kedjehus samt 139 radhuslägenheter som ägs av AB Stångåstaden.

För skötsel av området - grönområden, vägar, lekplatser, garage och p-platser - har Fastighets­bildnings­myndigheten beslutat att en samfällighets­förening, med en vald styrelse, ska förvalta de gemensamma anläggningarna.

Samtliga fastighets­ägare är automatiskt medlemmar i samfällighets­föreningen och detta innebär bland annat skyldighet att bära sin del av den kostnad som samfälligheten har för drift och underhåll av de gemensamma anläggningarna.

Historik

Enligt stads­plan - fastställd 28 oktober 1974 - skall vårt område bebyggas av enfamiljs­hus. Bebyggelsen skall vara grupp­bebyggelse.

AB Stångå­staden förvärvade området av Linköpings kommun och uppdrog åt bygg­företaget Kvissberg & Bäckström (KB) att uppföra 138 kedjehus för försäljning (inklusive tomt) och 139 radhus­lägenheter för uthyrning.

För skötsel av området - grönområden, körvägar, lekplatser och parkvägar - ansökte Stångås­taden 7 oktober 1977 hos Fastighets­bildnings­myndigheten (finns idag inom Kommun­lant­mäteriet ) om inrättande av gemensamhets­anläggning. I november 1977 begärde fastighets­ägarna att även garagen och p-platserna skall ingå i gemensamhets­anläggningen.

Fastighets­bildnings­myndigheten meddelade anläggnings­beslut 10 september 1980 (dnr 1 90/77). Beslutet vann laga kraft efter domstols­prövning. Garage och parkerings­platser intogs i gemensamhet­sanläggningen mot att Stångå­staden fick en engångs­ersättning. Härmed erhöll villa­ägarna dispositions­rätt till ett garage och del i parkerings­plats (1/2 parkerings­plats per villa).

Samfällighetens verksamhet

Samfällighetens styrande handlingar

Verksamheten är uppdelad i tre delar; grönområde, garage och parkeringsplatser. Samfälligheten förvaltar anläggningarna, ägare till samfällighetens mark - och på den uppförd bebyggelse, dvs garagen - är Stångåstaden.

Kostnader för drift och skötsel (förvaltning) ska fördelas på delägarna enligt andelstal i förrättningsbeslutet.

Antal andelsägare är 139 st varav 138 kedjehus (var sin andel) + Stångåstaden (en andel).

Andelstal

Anläggning Andel per kedjehus Stångåstadens andel
1. Grönområde 1/230  92/230 (40%)
2. Garage 1/208  70/208 (34%)
3. Parkeringsplatser 1/276 138/276 (50%)

Styrelse

Samfällighetsföreningen ska - enligt nu gällande stadgar - ha en styrelse bestående av 5 till 9 ledamöter. Dessa ska väljas på ordinarie årlig föreningsstämma, som ska hållas under april.

Styrelsemedlem ska vara myndig, men behöver ej vara delägare.

Kan ingen styrelse bildas, eller om styrelsen ej är beslutsför, förordnar Länsstyrelsen en syssloman som ensam eller tillsammans med delar av vald styrelse, sköter samfällighetens göromål.

Förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna innebär följande:

Grönområden

Kontinuerlig drift bestående av gräsklippning, ogräsrensning i planteringar, tömning av papperskorgar samt städning. För dessa arbeten anlitas en entreprenör som utför arbetet enligt en av styrelsen upprättad beskrivning.

Vintertid utförs snöröjning samt halkbekämpning av samma entreprenör.

Underhållsarbeten utförs efter behov. Detta omfattar mindre arbeten som beskärning av buskar och träd, utbyte av utslitna träsarger och lekutrustning. Dessutom utförs större underhållsarbeten såsom omtoppning av asfaltytor ocn ombyggnad av lekplatser.

Garage

Underhållsarbeten av garagen består av regelbunden ommålning av fasader och dörrar. Vid behov byts fasadbrädor och under senare år har eternittaken ersatts med plåttak.

Parkeringsplatser

Drift av parkeringsplatser innebär snöröjning, sandning samt sandupptagning. Underhållsarbeten omfattar omtoppning.

El

Gemensam driftskostnad för samtliga anläggningsdelar är kostnad för belysning. Således är all parkbelysning vid samfällighetens gång- och cykelvägar, parkeringar, vändplatser, innergårdar samt ut- och invändig belysning vid garage en väsentlig del av samfällighetens kostnader.

Trafik- och ordningsregler

Dessa Trafik- och ordningsregler for Vidingsjö lX Samfällighetsförening har antagits vid ordinarie föreningsstämma den 15 april 2004. Kompletterande information angående förhyrda och enskilda P-platser har dock lagts till enligt beslut på styrelsemöte 2012-03-01.

För allas trevnad hoppas vi att dessa regler efterlevs. Är du osäker om reglernas till­lämpning, tolkning eller om särskilda omständigheter föreligger, kontakta då styrelsen.

För inom området boende småhusägare, hyresgäster och besökare gäller följande:

Parkering och P-förbud

lnom området gäller parkeringsförbud. Parkering är endast tillåten på iordningställda och markerade bil­uppställnings­platser. Skyltar och anslag finns uppsatta.

Husvagnar, båttrailers och dylikt får uppställas max tre dygn. Detta gäller samtliga p-platser. Bilar, släpkärror eller andra fordon får ej uppställas på grönområden utan särskilt tillstånd. Tillstånd kan erhållas från ordföranden i samfällighetsföreningen.

Skyltar besöksparkering

Fordon får endast uppställas på markerade platser. Besökande hänvisas till besökspar­kerings­platserna. Besökande längre än 14 dagar betraktas - vad gäller dessa före­skrifter - som boende inom området. De boende inom området får vid behov använda besöks­parkeringen, max två timmar på vardagar mellan kl 08.00 - 18.00.

Förhyrda P-platser - småhusgrupp

Parkerings­platser skyltade "förhyrda" disponeras genom förrättnings­beslut av småhus­ägarna. Dispositionen av varje sådan plats regleras genom överens­kommelse inom de olika småhus­grupperna.

Då antalet reserverade parkerings­platser är begränsat måste de hushåll som disponerar mer än en bil och stadigvarande använder och parkerar bilarna inom området, förhyra separat parkerings­plats alternativt köpa sig rätten till ytterligare en halv parkeringsplats om så är möjligt. I mån av tillgång kan småhus­ägare hyra extra P-plats av AB Stångåstaden.

Enskilda P-platser - småhusgrupp

Parkerings­platser skyltade "G husnr" (Grengatan) eller "L husnr" (Långgatan) disponeras enskilt av småhusägaren med angivet husnummer. Småhusägaren har, utöver det som regleras i förrättnings­beslutet från 1980, även betalat för utbyggnad av en halv parkeringsplats och därigenom erhållit dispositionsrätt till en hel parkeringsplats. De husägare som disponerar en enskild parkeringsplats har inte längre rätt att nyttja de gemensamma förhyrda platserna. Utbyggnad av P-platser genomfördes 2011 och 2013 och alla husägare fick då möjlighet att köpa till en halv plats för att på så sätt få tillgång till en egen parkeringsplats.

Förhyrda P-platser - Stångåstaden

Parkerings­platser som disponeras av AB Stångå­stadens hyres­gäster. Disposi­tionen av dessa regleras genom hyres­avtal mellan hyres­värd och hyres­gäst.

Ordnings- och säkerhetsfrågor

lnner­gårdarna är inte avsedda för fordons­trafik. Framförande och uppställande av fordon från och till inner­gårdarna skall endast förekomma i undantags­fall. Exempel på undantag är i och urlastning av skrymmande och tungt gods.

För allas säkerhet, särskilt barnens, skall fordonen framföras på de gåendes villkor i låg fart, dvs maximalt 5 km/h. Regeln är bl a till för att barn tryggt skall kunna leka på våra gårdar.

Framkomlighet för utrycknings- och renhållnings­fordon måste alltid finnas.

Biltvätt inom området är ej tillåten. För detta erfordras särskilda spol­plattor med avlopps­rening.

Garage

För AB Stångå­stadens och dess hyres­gäster gäller de regler som finns i gällande hyres­avtal.

För småhus­ägarna gäller i princip samma ordnings­regler, men på grund av småhus­ägarens delägande i samfälligheten får dessa regler följande tillämpning:

  1. Småhus­ägaren är ansvarig för all skada på garage och på däri förvarade fordon med tillbehör och reserv­delar om denna skada uppstått genom hans vållande eller någon som gått hans ärenden.
  2. Samfällighets­föreningen är inte ersättnings­skyldig för eventuell uppkommen skada på småhus­ägarens fordon med tillbehör och reserv­delar eller för stöld därav.
  3. Verkstads­arbeten eller större reparationer får inte utföras i garaget, ej heller biltvätt.
  4. Garage­port skall hållas stängd när garaget lämnas.
  5. Förbättring av garage, exempelvis uppsättning av isolering, innerväggar-tak, el­installationer etc får inte utföras utan att först inhämta styrelsens godkännande. Detta på grund av brand­försäkrings­villkor.
  6. Endast anslutning av motor­värmare (s k dopp­värmare) är tillåten. Styrelsen kan om särskilda skäl föreligger tillåta större el­installation. Elnäten är av kostnads­skäl inte dimensionerade för stor el­förbrukning.

Garageunderhåll

Det är varje andelsägares skyldighet att vårda våra gemensamma värden genom att åtgärda smärre brister. Exempelvis byte av säkringar, vilka tillhanda­hålls av garage­tillsynings­mannen eller kontakt­personen. Övriga felaktigheter, som kräver fackmanna­mässiga åtgärder skall anmälas till garage­tillsynings­mannen eller kontakt­personen.

All uthyrning av garage och P-platser skall ske med förtur för inom området boende.

Snöröjning

Snöröjning omedelbart framför garage­port sköts av respektive hyresgäst/småhusägare.

Grönområde

Skötsel och underhåll av samfällighetens grönområden sker genom avtal och överens­kommelser som styrelsen träffar. Egna planteringar, uppställning av komposter, upplag etc eller annan utökning av tomt­gräns är inte tillåten.

Det är varje husägare/hyresgästs ansvar att hålla buskar och häckar som gränsar mot kör­banor och gång­vägar inklippta till tomt­gräns. Över­hängande grenar hindrar effektiv snö­röjning.

Överlåtelse

Det åligger andelsägare (säljare) att informera köparen om samfällig­hetens verksamhet och meddela gårds­ombudet om ägarbyte med uppgifter om ny ägare.

Gårdsombud

På varje bostadsgård ska det finnas ett gårds­ombud. Gården utser själv ombudet och meddelar föreningens sekreterare när byte sker. Boende som sitter med i samfällighetens styrelse bör inte samtidigt vara gårdsombud. Bytesblankett (PDF).

Gårds­ombudet ansvarar för att skador och andra olägenheter på gården rapporteras till styrelsen.

Gårds­ombudet ska meddela styrelsen när byte av fastighets­ägare sker på gården. Adress, namn på avflyttad ägare, namn på ny ägare samt inflyttnings­datum ska meddelas skriftligt till styrelsens sekreterare eller ordförande.

Gårds­ombudet ska informera ny fastighetsägare om samfällighetens hemsida samt lösenord till skyddad information på denna. Utskrift av informationsmapp kan även göras direkt från hemsidan om så önskas.

Föreningsstämma

Föreningsstämman regleras av föreningens stadgar, som kan laddas ned i sin helhet från arkivsidan för den som vill sätta sig in i alla detaljer. Nedan följer en sammanfattning.

Funktion

Föreningsstämman tillsätter föreningens styrelse och utser en ordförande för denna.

Föreningsstämman beslutar om ersättningsnivåer, uttaxering och budget för perioden fram till nästa stämma.

Föreningsstämman tar ställning till framläggningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

Tidpunkt

Samfällighetens årliga föreningsstämma hålls i april.

Utöver den årliga föreningsstämman kan styrelsen kalla till extra föreningsstämma vid behov.

Extra föreningsstämma ska även utlysas om minst en femtedel av de röstberättigade medlemmarna kräver det.

Kallelse till föreningsstämma ska göras minst 14 dagar i förväg.

Motioner

Medlemmarna kan lämna in motioner till styrelsen inför föreningsstämman.

Motioner ska lämnas in i god tid, senast i februari, så att de hinner beredas och beslutsunderlag tillgängligöras inför stämman (exempelvis genom utskick eller publicering på samfällighetens hemsida).

Rösträtt och fullmakt

Vid beslut genom omröstning har varje hus en röst och Stångåstadens styrelserepresentant har likaså en röst.

Om ett hus har flera delägare, så har delägarna tillsammans en röst. Deras röst är endast giltig om samtliga delägare närvarar vid stämman eller om den/de delägare som inte närvarar lämnat giltig fullmakt till en representant för hushållet som närvarar vid stämman.

Samfällighetsavgift

Ordinarie föreningsstämma 2023 fastslog samfällighets­avgiften för 2023 till 6.400 kr, där 3.200 kr inbetalas senast den 31 maj och 3200 kr den 31 oktober. Inbetalnings­avier delas ut i villa­ägarnas brevlådor.

Betalas inte avgiften i tid tas en dröjsmåls­avgift om 100 kr ut. Behövs ytterligare en påminnelse tas en andra dröjsmåls­avgift om 500 kr ut. Därefter överlämnas ärendet till inkasso.