Trafik- och ordningsregler

Dessa Trafik- och ordningsregler for Vidingsjö lX Samfällighetsförening har antagits vid ordinarie föreningsstämma den 15 april 2004. Kompletterande information angående förhyrda och enskilda P-platser har dock lagts till enligt beslut på styrelsemöte 2012-03-01.

För allas trevnad hoppas vi att dessa regler efterlevs. Är du osäker om reglernas till­lämpning, tolkning eller om särskilda omständigheter föreligger, kontakta då styrelsen.

För inom området boende småhusägare, hyresgäster och besökare gäller följande:

Parkering och P-förbud

lnom området gäller parkeringsförbud. Parkering är endast tillåten på iordningställda och markerade bil­uppställnings­platser. Skyltar och anslag finns uppsatta.

Husvagnar, båttrailers och dylikt får uppställas max tre dygn. Detta gäller samtliga p-platser. Bilar, släpkärror eller andra fordon får ej uppställas på grönområden utan särskilt tillstånd. Tillstånd kan erhållas från ordföranden i samfällighetsföreningen.

Skyltar besöksparkering

Fordon får endast uppställas på markerade platser. Besökande hänvisas till besökspar­kerings­platserna. Besökande längre än 14 dagar betraktas - vad gäller dessa före­skrifter - som boende inom området. De boende inom området får vid behov använda besöks­parkeringen, max två timmar på vardagar mellan kl 08.00 - 18.00.

Förhyrda P-platser - småhusgrupp

Parkerings­platser skyltade "förhyrda" disponeras genom förrättnings­beslut av småhus­ägarna. Dispositionen av varje sådan plats regleras genom överens­kommelse inom de olika småhus­grupperna.

Då antalet reserverade parkerings­platser är begränsat måste de hushåll som disponerar mer än en bil och stadigvarande använder och parkerar bilarna inom området, förhyra separat parkerings­plats alternativt köpa sig rätten till ytterligare en halv parkeringsplats om så är möjligt. I mån av tillgång kan småhus­ägare hyra extra P-plats av AB Stångåstaden.

Enskilda P-platser - småhusgrupp

Parkerings­platser skyltade "G husnr" (Grengatan) eller "L husnr" (Långgatan) disponeras enskilt av småhusägaren med angivet husnummer. Småhusägaren har, utöver det som regleras i förrättnings­beslutet från 1980, även betalat för utbyggnad av en halv parkeringsplats och därigenom erhållit dispositionsrätt till en hel parkeringsplats. De husägare som disponerar en enskild parkeringsplats har inte längre rätt att nyttja de gemensamma förhyrda platserna. Utbyggnad av P-platser genomfördes 2011 och 2013 och alla husägare fick då möjlighet att köpa till en halv plats för att på så sätt få tillgång till en egen parkeringsplats.

Förhyrda P-platser - Stångåstaden

Parkerings­platser som disponeras av AB Stångå­stadens hyres­gäster. Disposi­tionen av dessa regleras genom hyres­avtal mellan hyres­värd och hyres­gäst.

Ordnings- och säkerhetsfrågor

lnner­gårdarna är inte avsedda för fordons­trafik. Framförande och uppställande av fordon från och till inner­gårdarna skall endast förekomma i undantags­fall. Exempel på undantag är i och urlastning av skrymmande och tungt gods.

För allas säkerhet, särskilt barnens, skall fordonen framföras på de gåendes villkor i låg fart, dvs maximalt 5 km/h. Regeln är bl a till för att barn tryggt skall kunna leka på våra gårdar.

Framkomlighet för utrycknings- och renhållnings­fordon måste alltid finnas.

Biltvätt inom området är ej tillåten. För detta erfordras särskilda spol­plattor med avlopps­rening.

Garage

För AB Stångå­stadens och dess hyres­gäster gäller de regler som finns i gällande hyres­avtal.

För småhus­ägarna gäller i princip samma ordnings­regler, men på grund av småhus­ägarens delägande i samfälligheten får dessa regler följande tillämpning:

  1. Småhus­ägaren är ansvarig för all skada på garage och på däri förvarade fordon med tillbehör och reserv­delar om denna skada uppstått genom hans vållande eller någon som gått hans ärenden.
  2. Samfällighets­föreningen är inte ersättnings­skyldig för eventuell uppkommen skada på småhus­ägarens fordon med tillbehör och reserv­delar eller för stöld därav.
  3. Verkstads­arbeten eller större reparationer får inte utföras i garaget, ej heller biltvätt.
  4. Garage­port skall hållas stängd när garaget lämnas.
  5. Förbättring av garage, exempelvis uppsättning av isolering, innerväggar-tak, el­installationer etc får inte utföras utan att först inhämta styrelsens godkännande. Detta på grund av brand­försäkrings­villkor.
  6. Endast anslutning av motor­värmare (s k dopp­värmare) är tillåten. Styrelsen kan om särskilda skäl föreligger tillåta större el­installation. Elnäten är av kostnads­skäl inte dimensionerade för stor el­förbrukning.

Garageunderhåll

Det är varje andelsägares skyldighet att vårda våra gemensamma värden genom att åtgärda smärre brister. Exempelvis byte av säkringar, vilka tillhanda­hålls av garage­tillsynings­mannen eller kontakt­personen. Övriga felaktigheter, som kräver fackmanna­mässiga åtgärder skall anmälas till garage­tillsynings­mannen eller kontakt­personen.

All uthyrning av garage och P-platser skall ske med förtur för inom området boende.

Snöröjning

Snöröjning omedelbart framför garage­port sköts av respektive hyresgäst/småhusägare.

Grönområde

Skötsel och underhåll av samfällighetens grönområden sker genom avtal och överens­kommelser som styrelsen träffar. Egna planteringar, uppställning av komposter, upplag etc eller annan utökning av tomt­gräns är inte tillåten.

Det är varje husägare/hyresgästs ansvar att hålla buskar och häckar som gränsar mot kör­banor och gång­vägar inklippta till tomt­gräns. Över­hängande grenar hindrar effektiv snö­röjning.

Överlåtelse

Det åligger andelsägare (säljare) att informera köparen om samfällig­hetens verksamhet och meddela gårds­ombudet om ägarbyte med uppgifter om ny ägare.