/ Arkiv / Vindsarkiv
Normal | Mobilanpassad | Utskriftsvänlig sida

Vindsarkiv

Denna sida inne­håller endast inaktu­ella doku­ment. Anled­ningen till att de ändå finns till­gängliga på hem­sidan är att de kan vara intressanta av histo­riska skäl eller att det kan finnas anled­ning att åter­använda delar av dem i fram­tiden.

Garagerenovering, beslutsunderlag 2010-04-15 (lösenordsskyddad PDF)

Garagerenovering, förfrågningsunderlag 2010-02-17 (PDF)

Garagerenovering, besiktningsprotokoll 2010-01-05 (PDF)

Röda mappen (PDF) som delades ut till samtliga hushåll 2006. Detta dokument ligger till grund för informa­tionen som presenteras på hem­sidan. Obser­vera att detta dokument ej hålls upp­daterat, utan det är numera infor­ma­tionen på hem­sidan som gäller. En upp­daterad infor­ma­tions­mapp kan skrivas ut från hem­sidan, se länk på Arkiv-sidan.

Checklista för- och information om kontaktperson (PDF), från 1995.


Dokument i PDF-format kräver Acrobat Reader GetAcrobatReader Logo