Föreningsstämma

Föreningsstämman regleras av föreningens stadgar, som kan laddas ned i sin helhet från arkivsidan för den som vill sätta sig in i alla detaljer. Nedan följer en sammanfattning.

Funktion

Föreningsstämman tillsätter föreningens styrelse och utser en ordförande för denna.

Föreningsstämman beslutar om ersättningsnivåer, uttaxering och budget för perioden fram till nästa stämma.

Föreningsstämman tar ställning till framläggningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

Tidpunkt

Samfällighetens årliga föreningsstämma hålls i april.

Utöver den årliga föreningsstämman kan styrelsen kalla till extra föreningsstämma vid behov.

Extra föreningsstämma ska även utlysas om minst en femtedel av de röstberättigade medlemmarna kräver det.

Kallelse till föreningsstämma ska göras minst 14 dagar i förväg.

Motioner

Medlemmarna kan lämna in motioner till styrelsen inför föreningsstämman.

Motioner ska lämnas in i god tid, senast i februari, så att de hinner beredas och beslutsunderlag tillgängligöras inför stämman (exempelvis genom utskick eller publicering på samfällighetens hemsida).

Rösträtt och fullmakt

Vid beslut genom omröstning har varje hus en röst och Stångåstadens styrelserepresentant har likaså en röst.

Om ett hus har flera delägare, så har delägarna tillsammans en röst. Deras röst är endast giltig om samtliga delägare närvarar vid stämman eller om den/de delägare som inte närvarar lämnat giltig fullmakt till en representant för hushållet som närvarar vid stämman.