Samfällighetens verksamhet

Samfällighetens styrande handlingar

Verksamheten är uppdelad i tre delar; grönområde, garage och parkeringsplatser. Samfälligheten förvaltar anläggningarna, ägare till samfällighetens mark - och på den uppförd bebyggelse, dvs garagen - är Stångåstaden.

Kostnader för drift och skötsel (förvaltning) ska fördelas på delägarna enligt andelstal i förrättningsbeslutet.

Antal andelsägare är 139 st varav 138 kedjehus (var sin andel) + Stångåstaden (en andel).

Andelstal

Anläggning Andel per kedjehus Stångåstadens andel
1. Grönområde 1/230  92/230 (40%)
2. Garage 1/208  70/208 (34%)
3. Parkeringsplatser 1/276 138/276 (50%)

Styrelse

Samfällighetsföreningen ska - enligt nu gällande stadgar - ha en styrelse bestående av 5 till 9 ledamöter. Dessa ska väljas på ordinarie årlig föreningsstämma, som ska hållas under april.

Styrelsemedlem ska vara myndig, men behöver ej vara delägare.

Kan ingen styrelse bildas, eller om styrelsen ej är beslutsför, förordnar Länsstyrelsen en syssloman som ensam eller tillsammans med delar av vald styrelse, sköter samfällighetens göromål.

Förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna innebär följande:

Grönområden

Kontinuerlig drift bestående av gräsklippning, ogräsrensning i planteringar, tömning av papperskorgar samt städning. För dessa arbeten anlitas en entreprenör som utför arbetet enligt en av styrelsen upprättad beskrivning.

Vintertid utförs snöröjning samt halkbekämpning av samma entreprenör.

Underhållsarbeten utförs efter behov. Detta omfattar mindre arbeten som beskärning av buskar och träd, utbyte av utslitna träsarger och lekutrustning. Dessutom utförs större underhållsarbeten såsom omtoppning av asfaltytor ocn ombyggnad av lekplatser.

Garage

Underhållsarbeten av garagen består av regelbunden ommålning av fasader och dörrar. Vid behov byts fasadbrädor och under senare år har eternittaken ersatts med plåttak.

Parkeringsplatser

Drift av parkeringsplatser innebär snöröjning, sandning samt sandupptagning. Underhållsarbeten omfattar omtoppning.

El

Gemensam driftskostnad för samtliga anläggningsdelar är kostnad för belysning. Således är all parkbelysning vid samfällighetens gång- och cykelvägar, parkeringar, vändplatser, innergårdar samt ut- och invändig belysning vid garage en väsentlig del av samfällighetens kostnader.