Om hemsidan

Ansvarig

Denna hem­sida är framtagen av Thomas Berglund, för Vidingsjö IX sam­fällig­hets­förening. Den­samme står även för upp­dateringar och löpande under­håll av hem­sidan.

Länkar

Länkar till sidor du redan besökt visas med en mörkare blå färg än obesökta länkar. Alla länkar, interna som externa, öppnas i aktuellt fönster/flik. Enda undan­taget är PDF-filer som alltid öppnas i nytt fönster/flik.

E-postadresser

E-post­adresser som publi­ceras på hem­sidan visas i form av bilder, för att på så sätt förhoppningsvis und­vika att dra till sig skräp­post.

De flesta adresser är endast s k mailalias, vilket innebär att de vidare­befordras till personens personliga e-post­konto med en annan adress. Vi har valt att göra på detta sätt för att det ska vara enklare att komma ihåg e-post­adresserna, då alla adresser/alias nu ligger inom domänen vidingsjo9.se och ofta även är knutna till den funktion/roll som personen inne­har. Det innebär dock att ett eventuellt svar istället kommer att ha det personliga kontot som avsändare.

Personer som har flera funktioner/roller inom sam­fällig­heten har ibland flera mail­alias, men e-post till dessa alias vidare­befordras till samma e-postkonto. Då flera personer till­sam­mans ansvarar för en funktion vidare­befordras e-post som skickas till funktionens alias till samt­ligas adresser.

Teknik

Hem­sidan är implemen­terad i PHP (Hyper­text Pre­processor script), som gene­re­rar HTML-kod kompa­tibel med XHTML 1.0 Transi­tional och CSS 3. För att smidigt kunna veri­fiera att dessa stan­dar­der följs (då en sida uppdaterats) finns det verifierings­länkar längst ned till vänster, i sid­foten på varje sida.

Kompatibilitet

Webbläsare

Sidan fungerar normalt sett med de senaste versionerna av Chrome, Edge, Firefox. Vänligen rapportera eventuella problem.

Anpassning för mobila webbläsare

Layouten med en fix meny och sidfot fungerar inte i webb­läsare med otill­räcklig upp­lös­ning. Detta bör främst inne­bära problem vid an­vänd­ning av webb­läsare i mobil­telefoner. Det finns därför en enklare mobilanpassad layout. Länkar för att visa aktuell sida med olika layout åter­finns längst upp till höger på varje sida.

Anpassning för utskrift

För att informa­tionen från hem­sidan vid behov ska kunna skrivas ut till en informa­tions­mapp, så kan man välja att visa varje sida i ett utskrifts­vänligt format. Länkar för att visa aktuell sida med olika layout åter­finns längst upp till höger på varje sida. För att skriva ut en komplett informations­mapp, att ge till en nyinflyttad granne som saknar internet­uppkoppling, använd länken längst upp på översikt­sidan. Du får då innehållet från alla de viktigaste sidorna i följd på en HTML-sida och vid utskrift genereras auto­matiskt en sid­brytning före varje huvud­rubrik.

För att texten ska göra sig bättre i tryck används en font med seriffer, då utskriftsvänligt format valts.

Drift

Hem­sidan är drift­satt hos webb­hotellet one.com. Kostnad för domän och webb­hotell är ca 1000 kr/år.