Frågor & Svar

På denna sida redovisar styrelsen svar på återkommande frågor av allmän karaktär.


Välj kategori: 

Uppgradering av elnät och installation av laddplatser


Fråga:

Varför debiteras ett högre elpris via labbboxen än vad vi betalar för hushållselen i våra bostäder?

Svar:

Elpriset vi betalar för laddning via laddbox täcker även fasta kostnader för de elabonnemang som föreningen tecknat för detta syfte. Priset (per kilowatttimme) justeras upp till en gång per månad allteftersom elpriserna ändras, med ambitionen att de som nyttjar laddboxarna över tid ska betala precis vad elen och abonnemangen kostar, så att detta blir ett nollsummespel för föreningen.


Fråga:

Hur gör jag för att aktivera min laddplats och teckna abonnemang etc?

Svar:

Se instruktion under "Laddbox för elbil" på sidan över kontaktpersoner per ansvarsområde.


Fråga:

Hur stort är behovet bland de boende nu (i februari 2022, 8 månader efter att beslutet fattats vid den extra föreningsstämman)? Finns det någon statistik från området på hur många som har eller tänker byta till elbil?

Svar:

Det finns ingen ny undersökning som gjorts efter omröstningen på den extra stämman i somras. De som hört av sig till styrelsen i frågan har gjort det utifrån att de tänkt köpa/beställa elbil och vill veta när det är troligt att de kommer kunna ladda i området.


Fråga:

Varför är en laddningsstation utomhus inte ett alternativ? Har det utretts?

Svar:

Ja visst gjorde vi det. I nuläget får vi inte dra fram el till P-platserna, det krävs en lantmäteriförrättning för att få tillstånd till det. Vi har tillfrågat extern aktör om de har intresse att bygga laddstation i vårt område, men vi ligger för långt ut från centrum för att det ska vara av intresse. Det är möjligt att Stångåstaden kommer att installera laddöar i framtiden, efter att vi gjort en ny lantmäteriförrättning. De har en upphandlad entreprenör och pratar om ca 6 laddplatser i hela området. I nuläget är det alternativet både dyrare och inte möjligt pga Lantmäteriet.


Fråga:

Jag svarade på enkäten och sa bestämt nej. Jag anser inte att det är samfällighetens sak att kräva pengar ur min privatekonomi eller bestämma vilken bil jag ska ha (indirekt) eller hur mitt garage ska utrustas

Svar:

Vi förstår detta perspektiv, men då vi bor i en samfällighet är det Samfällighetslagen som gäller. Det innebär att det är majoritetsbeslut som gäller även i frågor som innebär ökad kostnad för medlemmarna. I denna fråga var det en tydlig majoritet som röstade ja då beslut fattades vid den extra föreningsstämman som hölls i juni 2021.


Fråga:

Det finns många laddningsstationer tillgängliga för allmänheten och på arbetsplatser finns ofta möjlighet att ladda. Räcker inte det?

Svar:

Ja, laddmöjligheterna byggs ut alltmer. Det bilägarna efterfrågar här är dock möjligheten att kunna ladda över natten, vilken inte är möjligt i vårt område utan denna utbyggnad.


Fråga:

Det finns laddbox till det egna garaget för runt 10.000 kr.

Svar:

Förutom själva laddstationen behöver även elnätet till garagen uppgraderas, för det högre effektuttag som krävs. Därmed blir totalkostnaden högre.


Fråga:

En laddningsstation är inte riskfri och inte heller tankningen av el, olyckor har hänt. Våra garagelängor är enkla i trä. Vatten finns inte. Vad säger samfällighetens försäkringsbolag om detta? Vilka brandskyddsåtgärder är nödvändiga? Något som särskilt uppmärksammats är att det kan bli så kallad termisk rusning i batterierna som kan kräva kylning med mycket vatten, samt att giftiga gaser kan bildas. Källa: boverket

Svar:

Vår entreprenör som utför installationerna ansvarar för att installationen blir säker. Enligt MSB är elbilarna generellt sett inte mer benägna att börja brinna än bilar med förbränningsmotorer. Olyckor kan ske även nu med bensinbilar, det viktiga är att garagen inte innehåller för mycket annat.


Fråga:

Styrelsen har informerat om placering längst in i garaget. Räddningstjänsten i Jämtland rekommenderar "att laddningsplatser för elbilar i garage placeras så nära in/utfarten som möjligt, för att vi ska kunna göra insatser från en säker miljö utan långt avstånd till branden."

Svar:

Placeringen av laddboxen har planerats utifrån vad som är bäst i våra garage, skulle det börja brinna i garagen är ju våra garage inte svåra att nå från baksidan


Fråga:

Vem har ansvar för elen? Hur är det tänkt att elen ska betalas som används till laddningen?

Svar:

Den el som förbrukas betalar respektive användare för direkt till leverantör. Det belastar inte samfälligheten utan enbart de som aktiverar sin laddbox.


Fråga:

Vilken kostnad är det för uppgradering av elen?

Svar:

Att uppgradera elen till garagelängorna kostar ca 650 000 kr. När boxarna är installerade kommer vi säkra ner övrig eltillgång i garagen då vi vet att vissa garage används felaktigt till verkstäder vilket drar mycket el och påverkar samfällighetens gemensamma elkostnad.


Fråga:

Elpriserna har blivit väldigt höga.

Svar:

Ja, just nu är elpriset väldigt skiftande, men trots det är elbilen billigare i drift än bilar med förbränningsmotorer.


Fråga:

Det borde räcka med att elnätet uppgraderades för att klara att ladda el-bilar. Själva laddutrustningen bör den med elbil själv stå för. Alltså bör inga laddboxar monteras i alla garage. Vad blir kostnaden då?

Svar:

Det statliga bidraget godkänns inte om vi enbart uppgraderar elen utan att installera laddboxar. Bidraget på 2 miljoner kr (ca 14 500 kr per villaägare) överstiger kostnaden för laddboxar, om vi använder dubbeluttag där så är möjligt. Det skulle således bli dyrare för samfällighetens medlemmar att låta bli att installera laddboxar, eftersom vi då inte blir berättigade det statliga bidrag som ges för att tillhandahålla laddplatser.


Fråga:

Stångåstaden ingår ju också i samfälligheten. Varför uppdateras inte hyresgästernas garage? Vad är Stångåstadens inställning i den här frågan?

Svar:

Vi har haft en god och tät dialog med Stångåstaden i denna fråga. De har valt att inte uppgradera elen i sina garage då de efter en enkät inte fick så många hyresgäster som efterfrågade detta i nuläget. Stångåstaden har som avsikt att, om stämman röstar ja till detta förslag så att infrastrukturen uppgraderas, framöver installera ett antal laddstolpar att hyra ut på Långgatan.


Fråga:

Den kontakten som kommer att vara för att ladda bilen i garaget kommer den att sitta längst in i garaget eller kommer den att sitta på sidan i garaget?

Svar:

Laddaren planeras att sättas längst in. Det kommer sågas upp ett hål i mellanväggen för att kunna använda "dubbelladdare" så långt som möjligt, för att hålla ned kostnaden, med en laddmöjlighet per garage


Fråga:

Hur menar ni när ni skriver att frågan om laddstolpar har utretts men att förutsättningar för det saknas för närvarande?

Svar:

Kommunlantmäteriet har sett över samfällighetens stadgar och anser att de inte tillåter laddstolpar enligt samfällighetslagen.


Fråga:

Varför kan vi inte göra så som vi gjorde med parkeringsplatserna, då endast de som var intresserade och önskade köpa till plats fick betala. Det känns konstigt att kräva att alla ska betala 20 000kr även om majoriteten vill ha laddplatser.

Svar:

Det krävs här att vi uppgraderar infrastrukturen som möjliggör laddning. Vi måste även tillhandahålla en helhetslössning där vi ser till att laddplatser verkligen iordningsställs för att vi ska kunna få de bidrag som samfälligheten söker, om stämman bifaller förslaget.


Fråga:

Har ni rätt att ta ett sånt beslut om inte alla boende är med på det?

Svar:

Enligt samfällighetslagen krävs ett majoritetsbeslut, dvs fler än hälften av de som röstar.


Fråga:

Det finns ju knappt laddplatser/laddboxar så du kan åka med elbil till Norrland, varför ska vi sätta upp här i våra garage?

Svar:

Efter den enkät som skickades ut beslutade förra årets stämma att uppdra åt styrelsen och elbilsgruppen att utreda möjligheten och återkomma med ett underlag och förslag till beslut, vilket nu är gjort. Det är nu upp tiill stämman att besluta om förslaget ska bifallas eller avslås.


Fråga:

Så mycket som vi betalar varje år i samfällighetsavgift borde vi inte kunna dra in på något annat och ta pengar därifrån?

Svar:

Samfällighetsavgiften går till löpande kostnader såsom grönområdesskötsel, snöröjning, underhåll mm enligt den budget som stämman beslutar varje år.


Fråga:

Varför behöver inte Stångåstaden uppgradera sina garage med laddboxar medan vi andra tvingas göra det om stämman säger ja? Stångåstaden är ju också medlem i samfälligheten.

Svar:

Det finns två anledningar, den ena rör bidragsdelen och den andra att Stångåstadens vill ha liknande erbjudande till alla sina hyresgäster i Linköping. Det bidrag vi planerar söka är den enda möjlighet en villaägare i en samfällighet har att söka. Bidraget är max 15 000 kr/laddpunkt eller ett tak på 2 miljoner kronor. Om Stångåstaden skulle ansluta sina garage skulle bidragsdelen minska avsevärt per användare samtidigt som kostnaderna skulle öka, det skulle med andra ord bli dyrare per villaägare. Stångåstaden planerar i stället arbeta vidare med samma lösning som deras övriga hyresgäster erbjuds runt om i staden med ett antal laddstolpar per område. I denna ansökan är Stångåstaden med och finansierar framdragandet av elen till området och kommer stå för all kostnad som arbetet med deras laddstolpar innebär.


Fråga:

Vilket eller vilka lagrum i Samfällighetslagen stödjer sig styrelsen på när man utesluter Stångåstaden men binder den enskilde villaägaren till att betala engångsavgiften för uppgradering av elnätet om stämman bifaller styrelsens proposition genom ett majoritetsbeslut? En uttaxering gäller ju samtliga medlemmar.

Svar:

Det finns inget lagrum i Samfällighetslagen som är tydligt när det gäller hur samfälligheter, där både privata villaägare och ett företag är medlemmar, ska agera i frågor som dessa. Både Stångåstadens hyresgäster och villaägarna har fått svara på en enkät gällande intresset för att kunna ladda elbilar i garagen. Då Stångåstaden finansierar projektet med 200 000 kr för framdragning av elen har styrelsen inte problematiserat det. Nästa steg för Stångåstaden är att projektera för att installera laddstolpar enligt samma premisser som de har i andra områden i staden. Detta avser Stångåstaden att göra på egen hand och kommer att stå för samtliga kostnader för detta.


Fråga:

Har styrelsens uppfattning om förfarandet kontrollerats mot kommunlantmäteriets inställning?

Svar:

Kommunlantmäteriet har meddelat vilka regler som gäller för el på samfälligheten för garage resp. samfälligheten för p-platser. I garagen finns redan el, varför en modernisering kan ske där. För p-platserna medger inte lantmäteriförrättningen att dessa förses med el. Framtida utredningar får klargöra möjligheterna att förse p-platserna med el.


Fråga:

Stångåstaden är ingen motpart i föreningen, utan en medlem liksom vi övriga. Har Stångåstaden kallats till stämman?

Svar:

Självklart är Stångåstaden kallade till stämman.


Fråga:

Om beslutet klandras av någon medlem – har styrelsen tagit höjd för den fördröjning resp. för de processkostnader som då kommer att uppstå?

Svar:

Nej, klandrar en medlem beslutet kommer aktuell offert inte vara giltig längre och det är osäkert om/hur bidraget kommer att kunna sökas framöver.


Fråga:

Hur kommer styrelsen att administrera framtida underhållskostnader för den uppgraderade elinstallationen? Blir det en särskild redovisningsenhet?

Svar:

Samfälligheten bestämmer kostnaden för förbrukning av el. Ett visst påslag, utöver kostnaden till elbolaget och operatören, skall täcka underhåll och fasta kostnader. Transaktionerna kommer att följas genom separat kostnadsställe.


Fråga:

Vilken tidsperiod gäller erbjudandet för att icke-nyttjare slipper att betala del av den fasta abonnemangskostnaden?

Svar:

I den offert vi arbetar vidare med finns ingen tidsbegränsning för hur länge en anslutningspunkt kan stå oanvänd och därmed vara fri från avgift.


Fråga:

Vad uppgår den fasta avgiften för elhandeln till? Vad blir abonnemangskostnaden om 10 villaägare respektive 20 ansluter sina bilar?

Svar:

Vår avsikt är att alla sju anslutningspunkter från början ansluts med 16 ampere kapacitet. Detta räcker till 6 laddpunkter per anslutningspunkt eller 42 st totalt. När det inom en fastighet blir fler än 6 som vill ladda sin bil graderar vi stegvis upp kapaciteten upp till 63, 100 resp. 160 ampere, beroende på hur många laddplatser som anslutningspunkten maximalt behöver försörja. Tekniska verkens taxa stiger något för varje uppgradering men då vi slår ut kostnaderna på samtliga abbonenter sjunker kostnaderna per abbonent vartefter fler ansluter sig. Den fasta årsavgiften är för 16 Ampere 1745 kr per anslutningspunkt. Till detta tillkommer årsavgift för elhandel och den är vid 16 Ampere ca 585 kr/år och anslutningspunkt (kan variera något beroende på vilket elbolag som vi köper elen av etc). Om 10 villaägare är anslutna blir den fasta kostnaden ca 210 kr/månad för varje abbonent. När 20 villaägare är anslutna blir månadsavgiften ca 140 kr.


Fråga:

Kommer den gamla elinstallationen finnas kvar i garagen med belysning och eluttag?

Svar:

Den befintliga elen för belysning och ett eluttag i garagen kommer att vara kvar. Styrelsen har dock för avsikt att säkra ner dessa för att förhindra överutnyttjande, vilket i dagsläget sker i vissa garage, som bryter mot samfällighetens och Stångåstadens regelverk.


Fråga:

Bilar som med vätgas skapar sin egen el ligger inte så långt fram i tiden som 15-20 år. Mer realistiskt är 5-10 år. För dom bilarna behövs inga laddboxar, så varför ska samfälligheten investera i detta?

Svar:

Enligt de upgifter som arbetsgruppen fått fram kan tunga vätgasfordon finnas om 5-10 år, troligen dröjer minst 15 år - om de kommer. Vi är inte ensamma om att vilja bygga ut kapaciteten för detta, se exempelvis denna artikel på SVT Nyheter: Så ska du tänka om du vill köpa elbil.


Fråga:

Hur fördelar sig kostnaderna i de max 20 000 kr för grävningsarbeten med framdragning av el till respektive garage, installationen av elboxen samt själva laddboxen?

Svar:

Laddboxarna står för ca en tredjedel av kostnaden. Den största kostnaden är grävningen för framdragande av el.


Fråga:

Stångåstaden kommer att bidra med 200 000 kr för framdragning av elen, enligt tidigare svar på en fråga. Motsvarar det kostnaden, sett till fördelningen i gemensamhetsanläggningen garage och P-platser att få elen framdragen till de garage som Stångåstaden använder och i vilka även ett garage disponeras av villaägare?

Svar:

Om stämman röstar ja till detta förslag kommer ett par garagebyten att ske för att kunna samla villaägarna så mycket som möjligt i samma garagelängor för att få ner kostanden för grävningen av elen (de villaägare som detta gäller är tilltalade). För Stångåstaden innebär det att de inte kommer få el framdragen till alla sina garagelängor, endast till de längor där det finns villaägare. Om man bryter ut kostanden för framdragning av el betalar Stångåstaden något mer per garage än motsvarande del för villaägarna. Det är dock varken lätt eller rätt att göra det så enkelt då offerten gäller helheten och samfälligheten "tjänar" på att Stångåstadens garage inte inkluderas i bidragsdelen (då vi överskrider max.taket). Så denna lösning är vad vi kan se den mest gynnsamma ekonomiskt för alla parter.


Fråga:

I er information, daterad 2020-08-26 "Information om genomförd enkät angående uppgradering av ..." bedömds kostnaden till ca 15 000 kr i stället för de max 20 000 kr som nu nämns. När vet vi vad den exakta kostnaden blir och har det tagits höjd för eventuella tillkommande kostnader?

Svar:

Då den största osäkerheten i prisuppgiften ligger i grävningen har vi valt att ta höjd. Senaste preliminära beräkningen ligger på ca 18500 kronor. Styrelsen har fattat beslut att inte låta villaägarna betala mer än 20000 kronor. Förslaget till beslut är även under förutsättning att vi får bidraget på 2 000 000 kronor för att kunna garantera maxbelopp.


Fråga:

Hur är det tänkt att den rörliga elkostnaden ska fördelas mellan dem, som aktiverat sina laddboxar? Kommer varje användare ha en elmätare? Eller kommer alla betala lika mycket oavsett hur mycket man förbrukar?

Svar:

Den rörliga kostnaden debiteras till respektive användare direkt från leverantören utifrån uppmätt elförbrukning. Sen finns lite olika sätt att lösa ersättning för de fasta kostnaderna så det blir så rättvist som möjligt och täcker alla kostnader, men utan att samfälligheten tjänar något på det.


Fråga:

Hur ska detta få plats i våra små garage? Knappt att en stor bil får plats i garagen. Ni kanske borde rusta garagen innan man tänker i dessa banor.

Svar:

2010 beslutade stämman att renovera garagen, i stället för att bygga om dem helt vilket ansågs för dyrt. Vi räknar med att garagen kommer stå ett 10-tal år till innan det är aktuellt med en ombyggnation. Detta är en ännu större investering och kommer även att kräva att vi gör en ny lantmäteriförrättning, då större garage kommer att inkräkta på grönområden och parkeringsmark. Uppgraderar vi elen nu kan vi nyttja det bidrag för elbilsinvesteringar som finns tillgängligt nu, vilket innebär ca 2 miljoner i bidrag för samfälligheten. Den uppgraderade elen och laddboxarna kommer att kunna användas även vid ombyggnad av garagen.