Gårdsombud

På varje villagård ska det finnas ett gårds­ombud. Gården utser själv ombudet och meddelar föreningens sekreterare när byte sker, via bytesblankett PDF / Word-dokument.

Boende som sitter med i samfällighetens styrelse bör inte samtidigt vara gårdsombud (lämna istället vidare uppdraget till nästa hur på tur). Om inte gården själva utser ett gårdsombud så har styrelsen rätt göra detta (enligt stämmobeslut 2023).

Gårds­ombudet ska utgöra en länk mellan styrelsen och de boende på gården och ansvarar för att skador och andra olägenheter på gården rapporteras till styrelsen.

Gårds­ombudet ska meddela styrelsen när byte av fastighets­ägare sker på gården. Adress, namn på avflyttad ägare, namn på ny ägare samt inflyttnings­datum ska meddelas skriftligt till styrelsens sekreterare eller ordförande.

Gårds­ombudet ska informera ny fastighetsägare om samfällighetens hemsida samt lösenord till skyddad information på denna. Utskrift av informationsmapp kan även göras direkt från hemsidan om så önskas.